دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، تابستان 1391 
5. بررسی فقهی قرارداد اختیار معامله

صفحه 99-118

رضا عباس پور؛ مصطفی رجایی پور


7. بررسی مشروعیت مجازات مالی

صفحه 145-156

علی مظهر قراملکی؛ محمدرضا حمیدی