دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، پاییز 1391 
7. بررسی نقش عقل در دوران اخباریگری

صفحه 115-134

رسول مظاهری؛ مریم میراحمدی