دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، زمستان 1391 
4. دادرسی غیابی در پرتو قواعد فقهی

صفحه 75-86

محمدرضا کاظمی؛ جواد محمدعلیزاده


6. عوامل اسقاط مجازات ناشی از انتقال ایدز

صفحه 113-140

رضا احسانپور؛ محمد محسنی؛ منصوره حسنی