دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، بهار 1392 
6. قتل عمد اضطراری در فقه شیعه

صفحه 147-164

کیومرث کلانتری؛ مرتضی جلیل زاده


8. بررسی احکام فقهی- حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین

صفحه 181-202

صدیقه مهدوی کنی؛ بهناز احمدوند؛ انسیه نوراحمدی