دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، زمستان 1392 
1. کاوشی نوین در مسأله زکات اسکناس

صفحه 11-26

محمدرسول آهنگران؛ حسین سنایی


3. رهن اسکناس

صفحه 39-58

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین بهرامی


4. بازاریابی شبکه‌ای در فقه و حقوق کیفری ایران

صفحه 59-84

سعید عطارزاده؛ مهدی جلیلیان؛ عادل ساریخانی