دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، تابستان 1393 
2. حجیّت شهادت زنان در قتل عمد از منظر فقه امامیّه

صفحه 23-50

علی اکبر ایزدی فرد؛ احمد رضا حسنخانی؛ حسین کاویار