دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، پاییز 1393 
1. شرایط تحقق خیار غبن

صفحه 11-36

فخرالدین اصغری؛ سام محمدی؛ سام محمدی؛ زهرا مصطفوی


4. واکاوی تفصیل منسوب به میرزای قمی در خصوص حجیت ظواهر

صفحه 111-126

محمدتقی فخلعی؛ سید علی جبار گلباغی ماسوله