دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، پاییز 1400، صفحه 11-259 
1. تعدیل قرارداد در اثر نوسانات اقتصادی

صفحه 11-29

10.22034/ijrj.2021.687041

محمدرضا حافظی قهستانی؛ دکتر عباس مقدری امیری؛ عبدالحمید مرتضوی


3. بازپژوهی ماهیت اسقاط حق در فقه و حقوق

صفحه 55-82

10.22034/ijrj.2021.687043

احمد رضا حسن خانی؛ سیدابوالقاسم نقیبی؛ سید محمد صدری؛ احمد باقری


9. همگرایی مفهوم عدالت فقهی در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 213-243

10.22034/ijrj.2021.687049

رامین فقانی؛ محمد مهدی زارعی؛ سعید ابراهیمی