دوره و شماره: دوره 17، شماره 64، تابستان 1400، صفحه 11-205 
2. ماهیت و آثار رضایت زیان‌دیده در فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 41-54

علی تقی پوریان؛ جواد نیک نژاد؛ مهدی اسماعیلی


3. بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی

صفحه 55-76

شهربانو پورباقر؛ سید عسکری حسینی مقدم؛ سید حسین ابراهیمیان


5. چالش های اسراف در قتل در حقوق ایران

صفحه 113-130

ابوالحسن شاکری؛ فاطمه علی نژادمیر


6. نفقه زوجه و مقاصد شریعت

صفحه 131-144

سیده فاطمه محمودی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ عابدین مؤمنی