دوره و شماره: دوره 17، شماره 64، تابستان 1400، صفحه 11-205 
3. بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی

صفحه 55-76

10.22034/ijrj.2021.684731

شهربانو پورباقر؛ سید عسکری حسینی مقدم؛ سید حسین ابراهیمیان


6. نفقه زوجه و مقاصد شریعت

صفحه 131-144

10.22034/ijrj.2021.684734

سیده فاطمه محمودی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ عابدین مؤمنی