دوره و شماره: دوره 17، شماره 63، بهار 1400، صفحه 11-216 
2. تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن

صفحه 37-62

10.22034/ijrj.2021.682411

یاور جلائیان صالح؛ مهدی مؤمنی؛ علیرضا صابریان؛ محمد روحانی مقدم


5. مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات

صفحه 109-136

10.22034/ijrj.2021.682414

رحمت الله سعیدی گراغانی؛ محمدرضا کیخا؛ حیدر امیر پور