دوره و شماره: دوره 17، شماره 62، زمستان 1399، صفحه 11-200 
2. بررسی فقهی حقوقی راهکارهای محروم‌کردن ورثه از ترکه

صفحه 27-50

محمد مهدی الشریف؛ وحید صادقی؛ سید مجید صادقی


3. بررسی فقهی و حقوقی حکم شهادت بر سرقت پیشین پس از اجرای مجازات حدی

صفحه 51-72

احمد حاجی ده آبادی؛ محمد علی افشاری؛ مرضیه گنجعلی دارانی


5. واکاوی جریان خیارات در اوراق صکوک اجاره

صفحه 99-118

علیرضا حمیسی؛ مجید قربانعلی دولابی؛ مجید وزیری؛ محمود ویسی


6. تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون

صفحه 119-134

حسین رحیمی واسکسی؛ حمید کاویانی فر؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ نسرین کریمی