دوره و شماره: دوره 17، شماره 62، زمستان 1399، صفحه 11-200 
5. واکاوی جریان خیارات در اوراق صکوک اجاره

صفحه 99-118

10.22034/ijrj.2021.680387

علیرضا حمیسی؛ مجید قربانعلی دولابی؛ مجید وزیری؛ محمود ویسی


6. تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون

صفحه 119-134

10.22034/ijrj.2021.680388

حسین رحیمی واسکسی؛ حمید کاویانی فر؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ نسرین کریمی