دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، پاییز 1399 
2. تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پولشویی

صفحه 33-56

10.22034/ijrj.2020.678157

حسین تاج آبادی؛ محمد صادق آزادفر؛ علی بنایی


3. مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی

صفحه 57-80

10.22034/ijrj.2020.678158

علی جعفرزاده شاهی؛ غفور خوئینی؛ جمشید یحیی پور


6. تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوج

صفحه 132-160

10.22034/ijrj.2020.678161

فرزانه شفیع زاده؛ مریم السادات محقق داماد؛ کبری پورعبدالله


8. ارث متوارثین فوت‌شده همزمان در حوادث مشابه هدم

صفحه 183-198

10.22034/ijrj.2020.678163

سام محمدی؛ محسن جعفری بهزاد کلایی؛ محسن واثقی


9. ضمان قتل ناشی از جماع در فقه و حقوق کیفری ایران

صفحه 199-208

10.22034/ijrj.2020.678164

مدیحه هاشم پور؛ هادی عظیمی؛ سید رضا احسانپور