دوره و شماره: دوره 16، شماره 60، تابستان 1399 
1. جستاری در امکان‌سنجی معافیت مادر از کیفر حد قذف

صفحه 11-26

منصوره بکایی؛ لیلا مهرابی راد؛ علی محمدیان


6. بررسی مبانی آرای شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی

صفحه 113-136

مریم غفوری؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ علی اکبر جهانی