دوره و شماره: دوره 16، شماره 59، بهار 1399، صفحه 11-48 
1. جُستاری در أدوارنگاری فقه امامیّه

صفحه 11-48

منصور امیرزاده جیرکلی؛ اکبر فلاح


7. جایگاه عرف در حقوق شهروندی

صفحه 159-177

فاطمه عرب احمدی؛ احمدرضا خزائی


9. اعتبار واثرحاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی برهدف دادرسی

صفحه 203-221

رحمان ولی زاده؛ سید محمدصادق موسوی؛ اصغر عربیان