دوره و شماره: دوره 16، شماره 59، بهار 1399، صفحه 11-48