دوره و شماره: دوره 16، شماره 58، زمستان 1398، صفحه 11-28 
1. دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری

صفحه 11-28

10.22034/ijrj.2020.671692

قادر احمدی؛ احمد مرادخانی؛ سید محمدمهدی احمدی؛ علیرضا عسگری


2. تأملی فقهی در مشروعیت مالیات بر هبه

صفحه 27-50

10.22034/ijrj.2020.671693

عبدالله باقری؛ سید محمدصادق احمدی؛ غلامحسین مسعود