ماهیت و آثار رضایت زیان‌دیده در فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد آیت.. آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

10.22034/ijrj.2021.684730

چکیده

جایگاه مهم مسؤولیت مدنی روز به روز در جوامع ملموس­تر و حساس­تر است که از سوی دیگر ارتباط قراردادها با نظم عمومی نیز سبب محدودیت­های نیز شده است تأثیر رضایت زیاندیده در دعوای مسؤولیت مدنی نیز علیرغم اینکه با رضایت حاصل می­شود در جاهایی مؤثر و در جاهایی دیگر به جهت اینکه با نظم عمومی مخالف بوده مؤثر نیست ازاین رو شناخت دقیق رضایت زیاندیده قبل از ورود ضرر و پس از ورود ضرر از حیث تأثیر یا عدم تأثیر و شناخت چارچوب­های نظری دیگر لازم و ضروری بنظر می­رسد. از سوی دیگر رضایت زیان­دیده با فرض کمال و صحت که در موارد ممنوعه قانونی نیز نباشد مورد پذیرش عقلاء و سیره عقلی و عرف قرار گرفته و با مبانی اصل حاکمیت اراده در حقوق و قاعده اذن مالک قابلیت انطباق را داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature and Effects of the Consent of the Lost in Imamieh Jurisprudence and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Ali Taghipourian 1
  • javad niknejad 2
  • Mehdi Esmaeili 2
1 , Department of Law, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

The most important position of civil responsibility in societies is more tangible and sensitive. On the other hand, the relationship of contracts with public order has also caused some restrictions. The effect of the consent of the lost in civil liability conflict, even though is led to satisfaction. It is effective in some places and ineffective in other ones due to being against public order. Therefore, the accurate cognition of the lost satisfaction before and after occurrence of the loss in terms of effect and lack of influence and understanding other theoretical frameworks seem to be essential. On the other hand, the satisfaction of the lost with the assumption of maturity and accuracy which is not prohibited by law is also accepted by the intellectuals, rational, and the custom and conforms to the basis of the principle of sovereignty, and the will be in the rights and norm of the owner permission

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil responsibility
  • Consent of the lost
  • Non-liability contract
1- امامی، سید حسن (1376). حقوق مدنی. جلد 2. تهران: انتشارات اسلامیه.
2- امیری، قائم مقام(1392). حقوق تعهدات. تهران: انتشارات میزان.
3-انصاری، شیخ مرتضی (1434). مکاسب. جلد 6 . قم:  انتشارات مجمع الفکر الاسلامی.
4-باریکلو، علی رضا(1392).  مسؤولیت مدنی. تهران: انتشارات میزان.
5-بحرالعلوم، عزالدین ( 1973). بحوث فقهیه. بیروت: دارالزهراء.
6- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1382). مکتب­های حقوقی در حقوق اسلام. تهران: انتشارات گنج دانش .
7-خمینی،روح الله (1379). کتاب البیع. جلد1. تهران:  مؤسسه تنظیم آثار امام خمینی.
8-راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسن بن محمدمفضل(بی­تا). المفردات الفاظ قرآن کریم. تهران: مکتبه المرتضویه.
9- رحیمی واسکسی، حسین؛ کاویانی­فر، حمید؛ طباطبایی لطفی، عصمت السادات؛ کریمی، نسرین. (1399). تطور اصل برائت از دیدگاه اصولیون. مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 17(62) 119-134.
10-شمس، عبدالله (1387). آیین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته). جلد1. تهران: انتشارات دراک.
11-شمس، عبدالله(1387). آیین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته). جلد2. تهران: انتشارات دراک.
12-صفایی، سید حسین؛ رحیمی، حبیب الله (1392). مسؤولیت مدنی. تهران: انتشارات سمت.
13-غروی اصفهانی(کمپانی) محمدحسین(1408). حاشیه مکاسب. قم: دارالذخائر.
14-  غمامی، مجید (1388).  قابلیت پیش بینی ضرر در مسؤولیت مدنی. تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار .
15-قاسم زاده، سید مرتضی(1390).  مسؤولیت مدنی. تهران: انتشارات بنیاد حقوق میزان.
16-قرشی، علی اکبر (1361). قاموس قرآن. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
17- کاتوزیان، ناصر(1392).  مسؤولیت مدنی. جلد اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
18-کاتوزیان، ناصر (1388).  قواعد عمومی قراردادها.  جلد 1. تهران انتشارات شرکت سهامی انتشار.
19-کاتوزیان، ناصر(1376).  قانون مدنی در نظم حقوق کنونی. تهران: انتشارات دادگستر.
20-کریمی، عباس (1386). آیین دادرسی مدنی. تهران: انتشارات مجد.
21-لطفی، ابوالقاسم (بی­تا).  مصباح الفقاهه. قم: انتشارات وجدانی.
22-لطفی، اسدالله (1392). موجبات و مسقطات ضمان قهری درفقه و حقوق مدنی ایران. تهران:انتشارات مجد.
23- معین، محمد (1387).  فرهنگ فارسی. دوره یک جلدی. تهران: انتشارات میلاد نور.
24-میرفتاح مراغه ای، عبدالفتاح بن علی(1418). العناوین. ج2. قم: الموسسه النشرالاسلامی.
25-موسوی بجنوردی، سیدمحمد (1392). قواعد فقهیه. جلد1. تهران: انتشارات مجد.
26-مصطفوی، سیدمحمدکاظم (1412). قواعد فقه.  قم: موسسه نشراسلامی.
27-محمدی ، ابوالحسن (1393). قواعد فقه. تهران: انتشارات میزان.
28-نجفی، شیخ محمد حسن(1394). جواهرالکلام. جلد27. قم: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
29- واحدی، قدرت الله (1387). بایسته های آیین دادرسی مدنی. تهران:انتشارات میزان.