سلب صلاحیت عمومی مبتنی برحجیت خبر واحد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده اصول‌الدین قم، قم، ایران

2 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

10.22034/ijrj.2021.682415

چکیده

خبر واحد به عنوان یکی از امارات ظنیه از دوجهت اثبات حجیت و قلمرو اعتبار مورد مداقه قرارگرفته است. در مورد حجیت خبر واحد در احکام و موضوعات اختلاف­نظر وجود دارد. برخی با استناد به ظاهر برخی آیات قرآنی، تبعیت از خبر واحد را مصداق تبعیت از ظنون دانسته­اند که مورد نهی آیات قرآنی قرار گرفته است و در مقابل برخی دیگر آنرا از باب ظن خاص حجت دانسته­اند. مشهور اصولیین، گستره اعتبار خبر واحد را منحصر به احکام کرده­اند و معتقدند کاربرد خبر واحد در موضوعات اعتباری ندارد و هر گونه إخبار ازموضوعات بایستی بواسطه­ی بینه صورت پذیرد که در آن موارد عدالت و تعدد شرط می­باشد. یکی از مهم­ترین کاربردهای خبرواحد درموضوعات، بررسی صلاحیت­های عمومی اشخاص می­باشد. سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا صلاحیت­های عمومی افراد با استناد به خبرواحد سلب می­گردد؟ با تتبع و تحقیق در منابع اصلی و همچنین براساس تحقیق میدانی انجام گرفته، از منظر اکثر کارشناسان مربوطه درروند گزینش و انجام صلاحیت­ها، خبرواحد فاقد ارزش و اعتبارمی­باشد لکن برخی ازآنان به مقتضای زمان و جایگاه مورد نظر برای شغل و موقعیتی که برای کاندیدا مورد نظر می­باشد، جایگاهی برای آن در نظر گرفته­اندو با رعایت شرایط وصفات راوی یا منابع تحقیق آن خبر را به عنوان یک قرینه در نظرگرفته و بررسی بیشتری را انجام می­دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Disqualification of a Public Authority Based on the Authority of a Unit News

نویسندگان [English]

  • vahid lavasani 1
  • Abbasali Salehi 2
1 MA. Department of Islamic Law and Jurisprudene, Qom University, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Islamiz Law and Jurisprudence, Shahrekord University, Shahrekord, Iran,
چکیده [English]

The unit news is considered as one of the suspicions of two directions for proving the proof and the realm of authenticity. Some, referring to the appearance of some quranic verses, consider following the unit news as the case for following the opinions of the quran which is subject to the quranic verses. Well - known rulers have restricted the credit range of the unit news of the issues should be made by binet, in which justice and multiplicity are conditions. One of the most important applications of the unit is the study of public jurisdiction. The main question of this research is whether the general competences of individuals by citation of the most important applications of the unit is the study of public competencies. The main question of this research is whether the general competences of individuals are denied by the unit news? Research in the main sources and also on the basis of field research has been done, from the viewpoint of experts in the process of selection and implementation of qualifications, news of the unit lacks value and validity, but some of them consider the time and position required for the candidate.  According to the conditions and characteristics of the narrator or the sources of research, they consider it as a symmetric and more investigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News unit
  • competence
  • selection
  • evidence
  • Topics
1-     قرآن کریم.
2-     انصاری، مرتضی(1411 ) . المکاسب. قم: دارالذخائر.
3-     بهجت، محمدتقی (1426). جامع المسائل. قم: دفترآیت الله بهجت.
4-     جعفریان، رسول (1423 ). دوازده رساله فقهی. قم. مؤسسه انصاریان.
5-     حر عاملی، محمدبن حسن (1409 ). وسایل الشیعه. قم: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام).
6-     حلی،  محمد بن حسن بن یوسف (1404 ). ایضاح الفوائد. قم: موسسه اسماعیلیان..
7-     حلّى، نجم الدین ( 1403). معارج الأصول .قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
8-      حلی، حسن بن یوسف (1404). مبادی الوصول الی علم الاصول. قم:  المطبعه العلمیه.
9-     خویی، سیدابوالقاسم (1372) . معجم رجال الحدیث. قم: مرکز نشرالثقافه الاسلامیه.
10- خویى، سیدابوالقاسم (1418) .التنقیح فی شرح العروة الوثقى. ‌ قم.
11- دهخدا، علی اکبر(1341). فرهنگ دهخدا. تهران: سازمان مدیریت و برنامه کل کشور.
12- روحانی، سیدمحمد (1413). منتقی­الاصول، مقرر:سیدعبدالصاحب حکیم. بی­جا: مطبعه­الامیر.
13- رضایی­زاده، محمد جواد ؛ داوری، محسن( 1395) .مبانی واصول تشخیص صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی،فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال پنجم، شماره 14.
14- زراعت، عباس ( 1389). آیین دادرسی کیفری. نشر موسسه فرهنگی دانشپذیر.
15- شریف مرتضى، على بن حسین (1405 ). رسائل. قم : دارالقرآن الکریم.
16- طوسی ،محمد بن الحسن(1417 ) . العده الاصول. قم: چاپخانه ستاره .
17- طوسی، محمد بن الحسن (1387). المبسوط فی فقه الامامیه، محقق/ مصحح: کشفی،محمد تقی. تهران: المکتبه المرتضویه. 
18- عاملى،زین الدین بن علی (بی تا). الرعایه فی علم الدرایه. نجف: مطبعه لبنان .
19- عاملی ،زین الدین بن علی(1425 ). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه . قم : موسسه نشر اسلامی.
20- علینقی،امیرحسین (1378).نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان. تهران: نشر نی.
21- عاملى،زین الدین بن على(1425).مسالک الأفهام. قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة‌.
22-  عاملی، زین الدین بن علی (بی­تا) .الرعایه فی علم الدرایه . نجف: .مطبعه لبنان.
23-  عاملى کرکى،على بن حسین (‌‌1417) جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: مؤسسه آل البیت .
24- عاملى،محمدبن مکى(‌‌1417) الدروس­الشرعیه فی فقه الإمامیه. قم:دفترانتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
25- علم الهدی، سید مرتضی(1376 ).الذریعه الی اصول الشرعیه . تهران: .انتشارات دانشگاه تهران.
26- عربیان،اصغر(1392). عدم اختصاص بینه به شهادت دو شاهد. مطالعات حقوقی معاصر.سال ششم ش 6.
27- گیلانى،ابوالقاسم(‌‌1413).جامع الشتات فی أجوبة السؤالات. تهران: مؤسسه کیهان.
28- موسوی خمینى، سیدروح الله (1386) . تنقیح الأصول . تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى .
29- موسوی خمینی، سید مصطفی (1440). تحریرات فی­الاصول. تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.
30- موسوی خمینی ، سیدروح الله ،بی تا،تحریرالوسیله ، قم: چاپ اسماعیلیان.
31- مدرسی ، سید حسین (1410). مقدمه ای بر فقه شیعه. مترجم: محمدآصف فکرت . مشهد:  بنیاد پژوهش های اسلامی.
32- مامقانی، محمدرضا (بی تا) . المقباس الهدایه فی علم الدرایه. قم:  نشرآل البیت علیهم السلام‌.
33- مفید،محمد بن نعمان (1413) . مختصرالتذکره . قم : نشر کنگره شیخ مفید .
34- مفید، محمد بن محمد(1374) . اوائل المقالات فی المذاهب والمختارات. قم: کنگره جهانی هزراه­ی شیخ مفید.
35- نجفى، جعفربن خضر (‌1422).‌ کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.
قوانین و آیین نامه­ها
36- مصوبه شورای انقلاب فرهنگی جلسه مورخ 17/3/67 و دومین جلسه مورخ 24/7/67.
37- هیأت عالی گزینش جمهوری اسلامی ایران، دفتر آموزش و امور هیأت­ها. مبانی فقهی و شرعی گزینش ، انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم.
38- هیأت عالی گزینش جمهوری اسلامی ایران ،آیین نامه اجرایی گزینش ودستورالعمل الحاقی ویژه تحقیق به شماره 111750 / 2ب ، به تاریخ 12/5/1387ه ش.