تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی ، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران (نویسنده مسئول)

4 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

10.22034/ijrj.2021.1884241.2743

چکیده

چکیده
مقاله حاضر با هدف شناخت و ارزیابی اهمیت نقش زمان در وقوع جرم از دیدگاه حقوقی و از لحاظ شیوة جمع آوری داده‎ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوة تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش تلاش می‎شود ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین موجود در خصوص موضوع، به بحث در حیطة مفهوم مقتضیات زمان، اثر آن بر اعتبار قوانین، مرور زمان، تحلیل رابطۀ زمان و مسئولیّت کیفری، تأثیرگذاری عنصر زمان بر فرآیند مجازات و چگونگی متناسب سازی کیفر با مقتضیات زمانه، نهایتاً به بررسی رابطۀ زمان با برخی از اسباب سقوط کیفر پرداخته شود. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که پدیدۀ زمان و مقتضیات آن، گاه به عنوان یک عامل جرمزا یا تسهیل کننده جرم از منظر جرم شناسی و گاه به عنوان شرط تحقق رکن مادی جرم، تخفیف یا تشدید مسئولیّت کیفری و عامل تبدیل، تعدیل، تعلیق یا تعویق مجازات از دیدگاه حقوق کیفری نقش ایفا می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal analysis of the role of time in The realization of the crime, determining the punishment and its application

نویسندگان [English]

  • Yavar Jalaeian Saleh 1
  • Mehdi momeni 2
  • Alireza Saberyan 3
  • Mohammad Rouhani Moghaddam 4
1 Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran (Corresponding Author)
4 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Abstract
The present article aims to identify and evaluate the importance of the role of time in occurence of crime from a legal point of view and in terms of data collection as a documentary and in terms of information analytical method in a descriptive-analytical manner and discusses it in a conceptual context. Time requirements, its effect on the validity of laws, lapse of time, time relation analysis and criminal liability, the influence of the time element on the punishment process, and how the punishment fits in with time requirements, ultimately examines the relationship of time to some of the punitive consequences.
In this study, while trying to examine the strengths and weaknesses of existing laws on the subject, based on the results of the research we also emphasize that time phenomenon as a factor or facilitator of crime from the perspective of criminology and Sometimes it plays a role as a Condition for the actus reus to be realized, mitigation or aggravation of criminal liability and the factor of conversion, suspension or delay of punishment from the perspective of criminal law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Role of Time
  • The realization of the crime
  • Criminal Liability
  • Fall of punishment