مجازات سرقت میوه در فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 حوزه علمیه قم

10.22034/ijrj.2020.533823.0

چکیده

علی رغم اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقتِ مستوجب حد، مشهور فقها میوه روی درخت را استثنا کردند؛ مبنی بر اینکه درخت اگر چه در حرز نیز بوده باشد باز هم سرقت میوه بر روی آن از جهت وجود روایاتی در این زمینه، موجب اجرای حد قطع بر سارق میوه نمی‌شود. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه این نتیجه حاصل است که به خاطر وجود دلایلی هم‌چون ظاهر روایات دالّ بر اجرا نشدن حد قطع در صورت سرقت میوه روی درخت و ادعای مشهور فقها بر عدم اجرای حد قطع به صورت مطلق بر سارق میوه روی درخت گرچه درخت در حرز نیز بوده باشد، حداقل در این موارد شبهه ایجاد شده و به تبع آن مقتضای قاعده درء اجرا نشدن حد قطع بر سارق میوه روی درخت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Punishment for stealing fruit in Imami

چکیده [English]

علی رغم اØ‌ماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقتِ مستوØ‌ب حد، مشهور فقها میوه روی درخت را استثنا کردند؛ مبنی بر اینکه درخت اگر چه در حرز نیز بوده باشد باز هم سرقت میوه بر روی آن از Ø‌هت وØ‌ود روایاتی در این زمینه، موØ‌ب اØ‌رای حد قطع بر سارق میوه نمی‌شود. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه این نتیØ‌ه حاصل است که به خاطر وØ‌ود دلایلی هم‌چون ظاهر روایات دالّ بر اØ‌را نشدن حد قطع در صورت سرقت میوه روی درخت و ادعای مشهور فقها بر عدم اØ‌رای حد قطع به صورت مطلق بر سارق میوه روی درخت گرچه درخت در حرز نیز بوده باشد، حداقل در این موارد شبهه ایØ‌اد شده و به تبع آن مقتضای قاعده درء اØ‌را نشدن حد قطع بر سارق میوه روی درخت است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stealing fruit
  • amulet
  • Doubt
  • rule Dr’