بررسی مبانی آراء شاذ ومتفردات ابن ادریس حلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای الهیات فقه وحقوق اسلامی

2 عضو هیئت علمی و مدیر گروه

3 عضو هیئت علمی

10.22034/ijrj.2020.1899461.3051

چکیده

ابن ادریس تنها فقیه قرن ششم بود که توانست با نقد آرای پیشینیان به ویژه نقد آرای شیخ طوسی راه عرضه افکار نو و تکامل فقه شیعه را هموار سازد ودر عرصه اجتهاد وفقاهت برای خود مبانی ای برگزید که به فقاهت او صبغه خاصی بخشید. کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی،حاوی فتاوی و نظریات فقهی اوست که برخی از آنها خلاف مشهور بلکه برخی از آنها متفردات وی بوده است. از آنجایی که هدف از این تحقیق بررسی مبانی و چرایی متفرد و شاذ بودن آراء ابن ادریس است ، نمونه هایی از این آراء مانند نماز در دو لباس مشتبه ، اقرار مبهم ، اجرای حد مساحقه و... مورد کنکاش قرار گرفته و با بهره گیری از روش توصیفی –تحلیلی ، مبانی ، مدارک و علت آنها مورد تبیین قرار می گیرد. اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد از مهمترین مبانی ابن ادریس است که از یکسو به علت مبنای اصولی ایشان و از سویی به لحاظ بُعد زمانی قرائن موجب شده تا عمل قدما از مرآ و منظر وی مخفی مانده و درنتیجه عدم اطمینان وی به صدور برخی اخبار از معصومین شده ، این خود موجبی برای عدم تمسک ایشان به بخش عظیمی از اخبار شده است و در نتیجه به متفرد و شاذ شدن آرای ایشان انجامید.
کلمات کلیدی : ابن ادریس ، آرای شاذ ، متفردات ، خبر واحد، اختفای قرائن، احتیاط

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the basics of Ibn Adris Hali'srare and individual views

نویسندگان [English]

  • maryam ghafoori 1
  • mohammad mohseni dehkalani 2
  • Aliakbar jahani 3
1 Ph.D. student of theology of Islamic jurisprudence and law
2 teacher
3 teacher
چکیده [English]

Ibn Idris was the only jurist of the sixth century who was able to pave the way for the presentation of new ideas and the evolution of Shiite jurisprudence by criticizing the views of his predecessors, especially Sheikh Tusi's critiques, and in the field of ijtihad and jurisprudence he chose principles that gave his jurisprudence a special character. The book Al-Sara'ir Al-Hawi by Tahrir al-Fatawi contains his fatwas and jurisprudential theories, some of which are notorious, but some of which are his own.
Since the purpose of this study is to investigate the basics and reasons for Ibn Idris's differing opinions, examples of these views such as prayer in two suspicious clothes, vague confession, execution of the permissible limit, etc. have been explored and exploited. The descriptive-analytical method explains the basics, documents and their cause.
Belief in the unreliability of the single news is one of the most important principles of Ibn Idris, which on the one hand, due to his principled basis and on the other hand in terms of the temporal dimension of the evidence, has caused his previous action to be hidden from his vision. Innocent, this has led to a lack of reliance on a large part of the news, and as a result, their votes have been singled out.
Keywords: Ibn Idris, rare votes, individual, single news, concealment of evidence, caution

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Idris
  • rare votes
  • single news
  • concealment of evidence
  • caution