توجیه اصل عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ، ایران

2 استادیار گروه آموزشی حقوق ، دانشکده حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران

10.22034/ijrj.2020.1883485.2728

چکیده

برخلاف نظام‌های حقوقی که انتقال دین را مطلقا، مستقلّ از تأثیر سبب در نظر می‌گیرد و حتی در صورت اثبات بطلان یا عدم وجود رابطۀ پایه، آنرا به رسمیت می‌شناسند، مطابق قواعد کلی فقه اسلامی و عمومات حقوق مدنی، سبب، یکی از ارکان هر عمل حقوقی، تلقی گردیده و چنین انتقالی، به طور مطلق، متأثّر از رابطۀ پایه، محسوب می‌شود. با این حال، در روابط میان ایادی وارد در سند تجاری، انحرافی، مهم از قاعدۀ کلی مذکور به چشم می‌خورد و آن اینکه هرگاه سند پس از امضاء و تسلیم به دارندۀ نخستین از طریق ظهرنویسی از اختیار انتقال‌گیرندۀ بی‌واسطه، خارج گردد، در برابر دارندۀ کنونی، ایراد بطلان یا عدم وجود رابطۀ پایه از سوی ایادی باواسطۀ پیشین، شنیده نمی‌شود. این مفهوم از حقوق اسناد تجاری-که اصل«عدم توجّه ایرادات در حقوق براتی» نامیده می‌شود- به دلیل تعارض آشکار با قواعد مسلّم فقهی و حقوق سنّتی، ممکن است در ابتدای امر برای شخص مقیّد به مبانی فقهی، غیرقابل قبول بنماید اما بررسی برخی تأسیسات فقهی که شارع مقدس در آنها اشخاص را به اعتماد به ظاهر، أمر نموده و یا صرفا به دلیل اعتماد صادقانه به ظهور، صاحب حق، معرفی کرده است، از یک سو و دقّت در آندسته از نهادهای فقهی که اشخاص را ضامن زیان‌های وارد بر دیگری، محسوب و به جبران آن، ملزم کرده است از سوی دیگر، نشان می‌دهد که به لحاظ فقهی، اصل مذکور، موجّه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Justification for the Principle of Inopposablity of Exceptions in Cambiail Law in Jurisprudential Approach

نویسندگان [English]

  • ahmad esfandiari 1
  • gholamali seifi zeinab 2
1 Islamic Azad University , Sciences And Research , Tehran Branch , Iran
2 Ph.D. Assistant Prof. Of Law , Law Group, Faculty of Law , Islamic Azad University , Sciences And Research , Tehran Branch , Iran
چکیده [English]

Unlike legal system that consider the transfer of debt to be absolutely independent of of influence of cause and even if it proves null or void, it recognizes in accordance with the general rules of Islamic jurisprudence and civil law, It is considered to be one of the pillars of any legal action, and such a transfer is, as a matter of fact, absolutely influenced by the original relationship.In the relationship between the hands entered in negotiable instrument, there is an important deviation, from the general mentioned rule, and that is: when the negotiable instrument is circulated after its signature and submission to the first holder by indorsment, there is not heared the objections of invalidation or inexistence of original relationship by previous hands. This concept of negotiable instruments law - called " the principle of Inopposablity of Exceptions in Cambiail law"- because of appearance of a cleare conflict with established jurisprudential rules and traditional laws and recognizes cruelty and invalidity as the origin of the right, It is unacceptable for a person bound by jurisprudential principles but to consider institutions in which the lawmaker has appointed persons to be trustworthy to appearance or merely because they have genuine confidence in the emergence of the rightful owner, on the one hand, and the precision of the jurisprudential institutions that make individuals responsible for damages caused on the other, obliges them to compensate, on the other hand, indicate that the mentioned principle, jurisprudentially is justifiable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cambiail law
  • Original Relationship
  • Instrumental Relationship
  • Appearance
  • Inopposablity