مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم ، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم ، ایران

3 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

10.22034/ijrj.2019.669370

چکیده

سبب مجمل تیم پزشکی یکی از دشوارترین مسائل فقهی و حقوقی است و رابطه سببیت اهمیت زیادی دارد و در نظام­های حقوقی پاسخی روشن و منطبق با واقع برای آن نداریم. در حقوق ایران به اصول عملی تخییر، پرداخت بیت­المال، قاعده قرعه، قاعده عدل و انصاف و توزیع مسؤولیت و در حقوق انگلستان به نظریاتی همچون قاعده همه یا هیچ و مشارکت مادی، خطر ایجاد و صدمه، سببیت همزمان و نظریه مسؤولیت گسترده بنگاه توجه شده است . سبب مجمل در حقوق انگلستان از نوع مسؤولیت متناسب بوده و جنبه اثباتی موضوع اهمیت بسزایی دارد و به نسبت درجه تقصیر تقسیم می گردد و در حقوق ایران با لحاظ وجود خلاء قانونی در این خصوص در قوانین مدنی و مسؤولیت مدنی قانونگذار با استفاده از حقوق اسلامی و نیز تجربیات حقوق عرفی مبادرت به وضع قوانین با اصول ذاتی و عرضی قانون نماید تا تکلیف محاکم روشن و حقوق جامعه تأمین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civil Liability of Concise Cause of Medical Team in Iran's and England's law

نویسندگان [English]

 • Ali Ravanan 1
 • Seyyed Mehdi Mir Dadashi 2
 • Mohammad Sadeghi 3
 • Ebrahim Delshad Maaref 2
1 Ph.D Candidate, Department of Private Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Private Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
3 Assistant Professor of Law, Hazrat Masoumeh University
چکیده [English]

Medical team of concise cause is among the most difficult issues of jurisprudence. Legal causation relationship is of high significance and there is no clear and certain answer according to that in law systems. In Iran law, there is a special attention towards scientific regulations of choice, paying to treasure, drawing rule, justice and fair rule and liability distribution and in England law, there is attention towards some theories like the rule of all or nothing and financial cooperation, damage and harm risk, simultaneous causation and extensive corporate responsibility. Concise cause in England law is of relative liability and proving the subject is of high significance. The governor proceeds to develop rules according to intrinsic and transverse regulations of law using Islamic law so that the task of courts is defined.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Civil liability
 • Concise cause
 • compensation
 • England law
 • fault
 1. آخوندخراسانی، م، (1409).کفایه الاصول، مؤسسه آل البیت (ع)، قم.
 2. آملی،ح، محقق نائینی، م، (1413)، المکاسب البیع، مؤسسه نشر اسلامی، قم.
 3. امیری قائم‌مقامی، ع، (1378)، حقوق تعهدات، نشر میزان، تهران.
 4. انصاری، م، (1416)، فرائد الاُصول، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.
 5. انصاری، م، (1415)، المکاسب، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم.
 6. بادینی، ح، (1384)، فلسفه مسؤولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، تهران.
 7. بازگیری، ی، (1381)، قانون در آیینه آرای دیوان عالی کشور، نشر دانشگاهی، تهران.
 8. بجنوردی، م، (1377)، القواعدالفقهیه، نشرالهادی، قم.
 9. جعفری لنگرودی، م، (1388)، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران.
 10. حر عاملی،م، (1409، .تفصیل وسایل الشیعه،  مؤسسه آل البیت داراحیاءالتراث، قم.
 11. حسینی مراغی، م، (1417)، عناوین الفقهیه، جامعه مدرسین قم، قم.
 12. حکیم،م.(1371)، نهج الفقاهه، انتشارات 22 بهمن، قم.
 13. حلی،ج، (1991)، قواعدالاحکام، انتشارات دارالتراث العربی و دارالاسلامیه، بیروت.
 14. خادم رضوی، ق، (1394)، رابطه سببیت در مسؤولیت ناشی از بی احتیاطی نگاهی تطبیقی به حقوق مسؤولیت ایران و انگلستان، فصلنامه پژوهش خصوصی (65 -43).
 15. داراب­پور، م، (1390)، مسؤولیت‌های خارج از قرارداد پرداخت خسارت استرداد عین و امتیازات، انتشارات مجد، تهران.
 16. راعی، م. شریفیان، ع، (1390)، تقصیر در مسؤولیت مدنی وعدالت، فصلنامه معرفت حقوقی، (96-95).
 17. شهری، غ، (1371)، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه، نظریه شماره 7527/7 .
 18. شیروانی،ع، غرویان، م، (1383)، ترجمه اصول استنباط، دارالفکر، قم.
 19. صفایی، ح، (1388)، مسؤولیت مدنی در فرض علم اجمالی به سبب (مطالعه تطبیقی)، فصلنامه پژوهش حقوقی، (46- 29).
 20. صفایی، س. قاسم‌زاد، م، (1382)، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، انتشارات سمت، تهران.
 21. صفری، م، (1379)، مسؤولیت مدنی سبب مجمل، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، تهران.
 22. قاسم‌زاده، م، (1385)، مبانی مسؤولیت مدنی، نشر میزان، تهران.
 23. قلی­زاده، ا، (1379)، واژه‌شناسی اصطلاحات اصول فقه، نور الاصفیاء، تهران.
 24. قمی، م، (1378)، قوانین الاصول، مکتبه العلمیه الاسلامیه، تهران.
 25. کاتوزیان، ن، (1385)، اثبات و دلیل اثبات، میزان، تهران.
 26. کاظمی، م، (1377)، آثار رضایت زیان بر مسؤولیت مدنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 27. کریمی، ح، (1365)، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره)،  شکوری، قم.
 28. لنکرانی، ف، (1377)، سیری کامل در اصول فقه، انتشارات اسلامی وابسته به جامع مدرسین، قم.
 29. محسنی، ح، مرادی نژاد، ر، (1390)، مطالعه تطبیقی جبران زیان ناشی از سبب مجمل و ناشناس در مسؤولیت مدنی، فصلنامه حقوق وعلوم سیاسی، (297- 316)
 30. محمدی، ا، (1390)، قواعد فقه، نشر میزان، تهران.
 31. مرعشی نجفی، ش، (1415)، قصاص علی الضوء القران و السنه، نشر کتابخانه آیت‌الله مرعشی، قم.
 32. مرعشی، م، (1365)، شرح قانون حدود وقصاص، وزارت ارشاد اسلامی، تهران.
 33. مشکینی، م، (1413)، کفایه الاصول محشی، انتشارات لقمان، قم.
 34. مکارم شیرازی، ن، (1370)، قواعد فقه، مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب (ع)، قم.
 35. موسوی الخویی، ا، (1314)، مصباح الأصول، مکتبه الداوری، قم.
 36. موسوی خمینی، ر، (1379)، تحریر الوسی له، دارالکتب العلمیه، قم.
 37. میر محمدصادقی، ح، (1392)، جرائم علیه اشخاص، نشر میزان، تهران.

 

 منابع انگلیسی

 

 

 1. Calnan, A. (2009). Duty and integrity in tort law. North Carolina: Carolina Academic Press.
 2. Cooke, J. (2010). Law of tort (9th ed.). London: Longman.
 3. Elliot, C. & Frances Q. (2009). Tort law. London:Longman.
 4. Fairchild v. Glenhaven.(2009). Funeral services.
 5. Knutsen, E. (2009). Clarifying causation in tort. Dalhousie Law.
 6. Owen,R.(2000). Essential tort law. London: Routledge: Cavendish.
 7. Stephenson, G. (2000). Sourcebook on torts (2nd ed.). London: Cavendish.