تحلیل حقوقی- اقتصادی قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت با رویکرد فقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشیار حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استاد حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

10.22034/ijrj.2019.546213

چکیده

مطابقت قراردادهای مدرن با شرع مقدس با توجه به اصل 4 قانون اساسی امری مورد لزوم است. یکی از قراردادهای مدرن، قراردادهای طراحی تدارک و ساخت می­باشد که ماده­ی 165 برنامه پنجم توسعه دستگاه­های اجرایی را به انجام آن الزام نموده است. با توجه به اینکه در این قرارداد یک واحد مراحل مختلف طراحی، خرید و ساخت را انجام می­دهد و کارفرما می­تواند با یک کلید پروژه را مورد استفاده قرار دهد، به قراردادهای ترن کی و کلید در دست مشهور است. در این تحقیق این قرارداد با رویکرد فقهی مورد مطالعه قرار می­گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal and Economic Analysis of Design, Procurement and Construction Contracts with a Jurisprudential Approach

نویسندگان [English]

 • Mohammad Nourozi 1
 • Jalil Qanavati 2
 • Seyyed Ali Seyyed Ahmadi Sajadi 3
1 Department of Private Law, Tehran University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Private Law, Tehran University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Private Law, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to Article 4 of the Constitution, it is necessary to comply modern contracts with Sharia. Design, procurement and construction contracts are some of the modern contracts, so that Article 165 of the 5th Development Plan obliges executive agencies to implement it. Since a unit in this contract performs different stages of design, purchase and construction, and the employer can use the project with a key, it is known as the turnkey and key contracts. This study investigated the contract with a jurisprudential approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • EPC contract
 • Contractor
 • Employer
 • Silver book
 • General conditions of design
 • Procurement and construction
 • Contracts in industrial affairs
 1.       انصاری، مهدی، (1390)، «نظریه نقض کارآمد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوقی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،‌ دوره 41، شماره یک، بهار.

  2.    انصاری، ‌مرتضی، (1385)، خیارات، مسلم قلی‌پور گیلانی، جلد دوم، قم، انتشارات قدس.

  3.  انصاری،‌ مرتضی، (1383)، بیع، جلد اول ، قم، انتشارات قلم، چاپ سوم.

  4.    ایزدی‌فر، علی‌اکبر، (1390)، اندیشه‌های فقهی و حقوقی اقتصادی، جلد اول، انتشارات جاودانه، تهران، چاپ اول.

  5.    بجنوردی، حسن، (1377)، القواعد الفقهیه، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ اول

  6.    حلی (محقق)، ابی‌القاسم نجم‌الدین جعفربن حسن، (1374)، شرایع الاسلام، جلد 2، چاپخانه امیر، قم.

  7.    حکیم، سید محسن، (بی­تا)، نهج‌الفقاهه، موسوعه فقه اسلامی، جلد 2، مؤسسه دایره‌المعارف اسلامی، قم.

  1. خویی، سیدابوالقاسم، (1388)، المنهاج، منهج، 375، نقل از موسوعه فقه اسلامی، جلد 11، مؤسسه دایره‌المعارف اسلامی، قم.
  2. صادقی، محسن،‌ گودرزی، حبیب، (1387)، بررسی (قراردادهای بین‌المللی طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت با نگاهی به جایگاه آن در نظام حقوق ایرانی)، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ـ دوره 38 صفحه 173 تا 189.
  3. صفایی، سیدحسن، (1391)، دوره مقدماتی قواعد عمومی قراردادها ،جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ سیزدهم.

  11.  طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، (1388)، حاشیه مکاسب،قم، موسوعه فقه اسلامی، جلد پنجم مؤسسه دایره‌المعارف اسلامی، قم.

  12.  طوسی، محمد ابن حسن، (1388)، مبسوط، جلد دوم، منقول از معجم فقهی لکتب شیخ طوسی، جلد یک، قم.

  13.  عابدیان، سیدحسین، (1380)، جزوه قواعد عمومی قراردادها در کارآموزی قضایی، دوره شصت‌ویکم.

  14.  قنواتی، جلیل، سیدحسن وحدتی شبیری، ابراهیم عبدی­پور، (1386)، حقوق قراردادها در فقه امامیه زیر نظر دکتر محقق داماد، جلد اول، انتشارات سمت، تهران.

  15.  کاتوزیان، ناصر،‌ (1386)، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، شرکت انتشار، تهران، چاپ ششم.

  16.  مراغه‌ای ،میرفتاح، عناوین الاصول، (1388)، موسوعه فقه اسلامی، جلد 13، مؤسسه دایره‌المعارف اسلامی، قم، چاپ اول.

  17.  نجفی، محمدحسن، (1404)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 23، دار احیاء التراث العربی، لبنان، چاپ هفتم.

   

  منابع انگلیسی

   

  1.Browswell, P. (1999). Project sustainability manager for design-build. Geneva: International Federation of Consulting Engineers..

  2. Gibbs, T. (2008). Assessment of turnkey contracts for the realization of capital works project.