اثرعقدمعلق پیش ازتحقق معلق علیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

عقد معلق تا زمان تحقق معلق­علیه وضعیت نامعلومی دارد و شاید اینگونه تصور شود که قبل از تحقق معلق­علیه، عقد معلق هیچگونه اثرحقوقی ندارد. بامراجعه به دیدگاه فقها وصاحبنظران حقوق می­توان قائل شد به اینکه دراین وضعیت گونه­ای حق ابتدایی مسلم نه احتمالی وجود دارد. این حق که تحت عنوان حق­­آلی خوانده می­شود آثاری در روابط طرفین معامله و همچنین در رابطه با اشخاص ثالث دربر دارد که در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون آن می­پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Study the Effect of Suspended Contract

نویسندگان [English]

 • Ali Akbar Izadifard
 • Hamid Abhary
 • Javad Hashemi
Mazandaran uni versity
چکیده [English]

The status of suspended contract is unclear. Perhaps it can be conceived
that suspended contract won’t affect legally if the suspension act con’t be
occurred. Based on jurists’ viewpoints, there is an original right which is
obvious not probable in this regard.
This right which called “ALI Right” affect on both parties’ relation of
transaction and relations of the third persons too.
In this article, the authors analysed the above mentioned subject
completely.

کلیدواژه‌ها [English]

 • suspension
 • Suspended contract
 • Suspension occurrence
 • condition
 • “ALI Right”
 1. -        عربی

  1. ابن منظور، علامه ابی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، نشر دائره المعارف بزرگ اسلامی، قم،1382ق.
  2. اسعدالسعدی، عبدالکریم، مباحث­العله فی­القیاس عندلاصولیین،دارالبشائر الاسلامیه،  بیروت، 1406 ق، چاپ اول.
  3. انصاری،مرتضی، مکاسب ، جلد2و1، انتشارات جامعه النجف الدینیه،1392ق .
  4. بجنوردی،حسن، القواعدالفقهیه، جلد3 ، موسسه مطبوعاتی الاسماعیلیان، قم،1413ق، چاپ دوم.
  5. زبیدی حنفی، محب­الدین ابی­فیض­السید محمد مرتضی حسینی، تاج­الْعَروس من­جواهر القاموس، فرهنگ عربی به عربی، مرکز دارالفکر،قم،1421ق.
  6. کلانتر، سید محمد، تعلیقات بر مکاسب،جلد7، انتشارات موسسه­النور المطبوعات،بیروت،1410ق.
  7. کلینی، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادی، القاموس المحیط،انتشارات دارالفکر، قم، 1403ق.
  8. علامه سعید الخوری الشرتونی البنانی،اقرب الموارد،  انتشارات موسسه المرعشی نجفی.
  9. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، جلد 1، وزارت فرهنگ وارشاد، تهران، 1380.
  10. خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، جلد3، فی المعاملات، انتشارات موسسه انصاریان، قم ، بی­تا.
  11. خوانساری، احمد، جامع­المدارک فی­الشرح­المختصرالمنافع، جلد3و4 ، موسسه اسماعیلیان، قم، 1365، چاپ دوم.
  12. خمینی(ره)، روح الله، البیع، جلد1 و4، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم ، بهار 79.
  13. موسوی، سید محمد، قواعد فقهیه ، تهران، نشر میعاد، 1372.
  14. نائینی، محمد حسین، منیته الطالب فیشرح المکاسب، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1418ق ‍، چاپ اول.
  15. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام،جلد22،  انتشارات دارالکتاب الاسلامیه، تصحیح و تعلیق علی آخوندی، تهران، 1368.
  16. یزدى، محمدکاظم، حاشیة المکاسب، جلد1، نشر راه حق،  چاپ سربی، قم، 1407ق. 

   

  فارسی

  1. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول و چهارم، انتشارات اسلامی، تهران،1376.
  2. بهرامی، حمید، حقوق مدنی3(کلیات عقودوقراردادها)،  نشرمیزان، چاپ اول، تهران، 1381.
  3. جهانبخش، ولی ا...، فرهنگ بیان،  دنیای مطبوعات و انتشارات حجتی، بی­جا،  1371.
  4. قنواتی، جلیل، مطالعه تطبیقی ایجابو قبول، پژوهشکده فقه و حقوق، مرکزتحقیقات اطلاعات، قم، 1383.
  5. قنواتی، جلیل، حقوق قراردادها درفقهامامیه،جلد1، تهران، 1379.
  6. کاتوزیان، ناصر، تحولات حقوق خصوصی، موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، تهران،1369.
  7. ــــــــــــــ، تعارض قوانین درزمان، حقوق انتقالی، ش 10به بعد، 1377.
  8. دهخدا ،علی اکبر، لغتنامه، جلد 3 ، موسسه لغتنامه دهخدا،  تهران،1380.
  9. شهیدی، مهدی،حقوق مدنی3(تعهدات)، انتشارات مجد،تهران،1383، چاپ چهارم.
  10. ــــــــــــــ،حقوق مدنی (تشکیل قراردادهاوتعهدات) ، جلد1،  نشرحقوقدان، تهران، 1377.
  11. عمید، حسن، فرهنگ عمید، موسسه انتشارات امیر کبیر ، تهران،1381،چاپ دهم.
  12. لنگرودی ،محمد جعفر، حقوق تعهدات ، جلد1، انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، تهران،1363.
  13. ــــــــــــــــــــ، تأثیر اراده در حقوقمدنی، رساله دکتری ، 1330، چاپ تهران.
  14. محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه ، نشر میزان، تهران، 1385 ، چاپ نهم .