تحلیل حقوقی- فقهی جرم انگاری شروع به سرقت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضور هیات علمی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی دامغان، رشته حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

مطابق ماده 655 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد»مجازات شروع به سرقت­های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می­باشد.» شروع به سرقت­های «مواد قبل» از ماده فوق جرم شناخته شده­است. گرچه ظاهراً عبارت»مواد قبل» شامل کلیه سرقت­های مذکور در مواد 655 قانون مجازات اسلامی است ولی رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان­عالی کشور به شماره و تاریخ 635-8/4/1378 به گونه­ای صادر شده که بسیاری از حقوقدانان با استنباط از آن فقط شروع به سرقت­های مذکور در مواد 651 تا 654 آن قانون را جرم دانسته­اند. در این مقاله نویسندگان با بررسی نظرات فقهی و تفسیرعلمی مناسب درپی اثبات آن­اند که شروع به کل سرقت­های مذکور در قانون مجازات اسلامی(از جمله سرقت مشمول حد)، به جز سرقتی که بعد از ماده 655 قانون مجازات اسلامی آمده است، جرم می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing Criminology of Attempt to theft in Statutory law ant Islamic Law

نویسندگان [English]

  • Kiyomars Kalantari 1
  • Hossein Kalantari 2
1 Mazandaran University faculty member
2 Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
چکیده [English]

According to article 655 of Islamic punishment code which appoints" the punishment for attempt to the above – mentioned thefts in previous articles is up to 5 years imprisonment and up to 74 lashesh.", Attempt to thefts of the previous articles is known by super – crime article. Although the expression of previous articles ‘seemingly includes all the thefts mentioned in article 655 of Islamic punishment code but procedure unity vote issued by general board of supreme court of the country by number and date of 635 and 8/4/1378, respectively was issued in such a way that many of jurists by deduction of it, knew just attempt to thefts mentioned in articles 651 through 654 of that code as crime.
In this paper, the writers by studying judicial opinions and suitable scientific interpretation seek to consider attempt to all thefts mentioned in Islamic punishment code including theft with prescribed punishment except theft which has come after the article 655 of Islamic punishment code as crime.                                                                                                                                

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theft
  • Attempt to theft
  • Theft with prescribed punishment
  • Theft with discretionary punishment
- پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، جلد 1، دانشگاه تهران ،  1348.
2- جعفری لنگرودی، دکترمحمدجعفر، ترمینولوزی حقوق،گنج دانش، 1363.
3- ــــــــــــــــــــــــــــــ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد4، گنج دانش ،1381.
4- حبیب زاده، دکتر محمدجعفر، شروع به جرم در حقوق ایران و مقایسه آن با عناوین مشابه فقهی، دانشور(فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد)، س6، ش21، 1377.
5- خویی، ابوالقاسم،  مبانی تکمله المنهاج ، جلد1 ، دارالزهرا، بیروت ، بی تا.
6- خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول فقه جزء دوم، تقریر: محمداسحاق فیاض ، دارالهادی مطبوعات، قم، 1210ه.ق.
7- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد 8 ، دانشگاه تهران، تهران ، 1373.
8- رسولیان،حرمت ا...، شروع به جرایم مستوجب مجازات در حقوق کیفری ایران (پایان نامه)، دانشگاه مازندران، 1382.
9- روزنامه رسمی کشور، مجموعه قوانین 1383، چابخانه روزنامه رسمی کشور، 1383.
10- ـــــــــــــــــ، مجموعه قوانین 1378، چاپخانه روزنامه رسمی کشور ، 1378.
11- زراعت، دکتر عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، ققنوس ، 1381،چاپ دوم.
12- سجادی، دکتر محمدجعفر، فرهنگ معارف اسلامی، جلد1، شرکت مولفان و مترجمان ایران، 1366.
13- شامبیاتی، دکتر هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جلد2،ویستار،1375، 98 5.
14- شکری رضا، و قادرسیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، مهاجر، 1382.
15- شهید اول(محمدبن مکی)، المعه الدمشقیه ، جلد 2،ترجمه: دکتر علیرضا فیض و دکتر علی مهذب، دانشگاه تهران، 1382.
16- شهید ثانی(الجبعی العاملی، زین الدین)، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، مرکزالنشر، 1374.
17- ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مسالک الافهام، ترجمه: دکتر ابوالحسن محمدی، مرکز نشر دانشگاهی، بی تا.
18- صدر ، سید محمد باقر، اصول فقه، ترجمه: نصراله حکمت، امیرکبیر، 1364.
19- طباطبائی، سید مصطفی، فرهنگ نوین عربی به فارسی، اسلامیه .
20- عبدالقادر، عوده، التشریح الجنا یی الاسلامی، مقارنا بالقانون الوضعی، احیاء التراث العربی، بیروت:لبنان، 1985م .
21- کلانتری، دکتر کیومرث، تأملی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1375، ماهنامه اصلاح و تربیت (سازمان زندان‌ها و اقدامات تربیتی)، س 2، ش 24، دی 1375.
22- گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد1، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1365.
23- گلدوزیان، دکتر ایرج، حقوق جزای اختصاصی، دانشگاه تهران، 1383.
24- ـــــــــــــــــ، محشای قانون  مجازات اسلامی، مجد ، 1383، چاپ سوم.
25- مجموعه رویه قضایی، 1311 تا1342، دوره3 جلدی، مهرگان، 1383.
26- محمدی، دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، 1372.
27- مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، مجموعه آرای فقهی- قضایی در امور کیفری، قوه قضاییه ، 1382.
28- معاونت آموزش قوه قضاییه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه اطفال، جنگل، 1387.
29- ــــــــــــــــــــــــ، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی جزایی، جلد6، جنگل، 1383.
30- موسوی بجنوردی، سید میرزاحسن، منتهی الاصول، جلد 2، بی تا .
31- موسوی خمینی، امام روح ا...، تحریرالوسیله ، جلد 4، دفتر انتشارات اسلامی، بی تا.
32- میرمحمد صادقی، دکتر حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان،1379،چاپ هشتم.
33- نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام­فی­شرح­شرایع­الاشلام، جلد41، دارالکتب­الاسلامیه، 1363.
34- نوربها، رضا، زمینه­ی حقوق جزای عمومی، دادآفرین،1382 .