تحلیلی پیرامون سخت گیری اثبات جرایم در فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد هشترود، دانشگاه آزاد اسلامی، هشترود، ایران

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

شریعت اسلام با این‌که بنای قوانین و احکام خود را بر تسامح و تساهل پایه‌گذاری کرده است، در اثبات جرایم، سخت‌گیری را مورد تأکید قرار داده و از آن به عنوان راهکاری در جهت حمایت از متهم و جامعه سود برده است. در واقع شریعت به واسطه‌ی این راهکار می‌کوشد تا متقن‌ترین دلایل در عداد دلایل مثبته‌ی جرم قرار گیرد تا بدین طریق از یک سو منکرات و زشتی‌هایی که در جامعه رخ می‌دهد، پوشیده بماند؛ آبروی افراد- که حفظ آن یکی از مقاصد شریعت اسلام است- لکه‌دار نشده و حرمتشان به آسانی هتک نشود و کرامت انسانی آنان محفوظ باشد و از سوی دیگر، مانع اشاعه‌ی فحشاء و زشتی‌ها در جامعه گردد؛ چرا که آشکار شدن و کشف جرم، با انتشار اخبار مربوط به آن همراه است. در نتیجه اگر اخبار وقوع جرم در میان مردم پی در پی منتشر شود، بزرگی گناه در نظر عامه‌ی مردم شکسته شده، قبح و زشتی جّرم از اذهان عموم زدوده می‌شود و در نتیجه آلودگی به آن را آسان و ساده می‌نماید و این خطرناکترین پدیده‌ای است که امنیت و نظام جامعه را تهدید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Study of Severity to Proving Crimes in Fiqh Imamiyah

نویسندگان [English]

  • Soraya Moniri 1
  • Rahim Vakilzadeh 2
1 Hashtroud Branch, Islamic Azad University, Hashtroud, Iran
2 Assistant Branch, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

      In spite of the fact that Islamic Sharia based the foundation of its laws and commandments on political tolerance, it emphasizes the severity in proving crimes and this is benefited as a remedy for supporting the accused and the society. In fact, Islamic Sharia tries, due to this remedy, to use the firmest reasons as positive reasons of crimes in order to, in the one hand, the vice and the ugliness which happen in the society to be hidden and reputation of people that is one of the purposes of Islamic Sharia to be reserved not to be stained and their sanctity no to be easily destroyed and their human generosity is reserved. On the other hand, the spreading corruption and ugliness are prevented in the society. It is because revealing and discovering crimes are accompanied with publishing related news. As a result, if the news about the occurrence of crimes are repeatedly published among people, the greatness of crimes are reduced and indecency and ugliness of crimes are cleared form their minds. As a result, this makes contamination to the crimes easy and simple and this is the most dangerous phenomenon which threatens the security and organization of the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human generosity
  • accused
  • Fiqh Imamiyah
  • Islamic criminal law