نفی شرطیت احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر

نویسندگان

بابلسر

چکیده

   وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مقیّد به شروطی است که یکی از آنها احتمال تأثیر می­باشد. مشهور فقها معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط احتمال تأثیر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به طوری که در صورت علم به عدم تأثیر، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می­شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله قول دیگری را اختیار نموده و معتقدند که چنین شرطی صحیح نبوده و لذا در صورت عدم احتمال تأثیر یا علم به عدم تأثیر نیز، امر به معروف و نهی از منکر همچنان واجب است. مقاله حاضر با دفاع از موضع نگارندگان و در راستای تبیین مختار ایشان، به نقل و نقد آراء و مدارک مشهور، به ضمیمه ارائه­ی ادلّه­ی عدم شرطیت که نظر مختار است، پرداخته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Negation of Stipulation of Effect Possibility in Calling People to the Goodness and Preventing People from Evil

نویسندگان [English]

  • Saleh Montazeri
  • Saeed Ebrahimi
چکیده [English]

The necessity of Calling People to the Goodness and Preventing People from Evil is subjected to some conditions which one of them is the effect possibility. The most jurists believe that Calling People to the Goodness and Preventing People from Evil shall have the "suspended and conditional necessity" proportionate to the effect possibility clause so that the necessity of Calling People to the Goodness and Preventing People from Evil shall become void, if we know that it is ineffective. The authors, while revising the issue, chose another word and believed that such condition was not accurate and Calling People to the Goodness and Preventing People from Evil  is indispensable even if it is ineffective. The present article shall defend the opinion of authors and in line with the clarification of their option, verify and criticize the famous opinions and documents and submit an addendum based on non-stipulation.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calling People to the Goodness
  • Preventing people from evil
  • Effect possibility
  • Well-known opinion