ساخت قاعده فقهی کرامت

نویسندگان

واحد تهران مرکزی

چکیده

کرامت ذاتی، شرافت و حیثیتی است که تمامی انسان­ها به جهت انسان بودن به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند و از نگاه دینی این حق، از بدو خلقت حتی برای جنین انسان هم ثابت است، هدف دراین تحقیق، ساخت قاعده فقهی کرامت است، زیرا یکی از نیارهای فقه اجتماعی و حکومتی همین شیوه خواهد بود، در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم و مبانی کرامت، ادله­ی شرعی و دیدگاه علماء می­توان به این مهم پرداخت، اندیشه­ی کرامت ذاتی، دارای پشتوانه­ی عقلی وشرعی است، با مطالب پیش­گفته قاعده چنین می­شود "هرانسانی کریم است، مگر دلیلی مانع آن شود "یعنی کل انسان کریم الاما خرج بالدلیل". بنابر اصل کرامت ذاتی، تناسب بین جرم وجزا و هویت و شخصیت افراد امری معقول و منطقی است، هرکس در برابر جرم، مجازات خواهد شد. کرامت ذاتی، مانع تعدد جزاء، برای یک جرم، نه نفی جرم خواهد شد و با کرامت هیچ فضلیت ساختگی و نسب خانوادگی و ریاستی، دخیل در عفو، بخشش و یا مانعی برای اعمال مجازات نخواهد شد. قاعده­ی فقهی کرامت، آثار و پیامد هایی دارد، از جمله حفظ کیان، شخصیت و حقوق خاص برای همه­ی انسانها که هیچ کس نمی­تواند آنها را سلب کند مثل حق حیات، حق احترام و حرمت، حق  دین­داری، برقراری عدالت، برابری فرصت­ها، رفاه اقتصادی و تأمین اجتماعی، تناسب جرم و جزاء بدون تحقیر و شکنجه ویا هرگونه ارعاب وسلب حقوق. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formation of Judicial Principles of Munificence

نویسندگان [English]

  • majid vaziri
  • mahjobeh abdedi
چکیده [English]

   Inherent dignity is the honor and prestige that all humans share it naturally and innately for being a human being and from religious point of view this right is fixed even for human fetus. In this study the aim is to form jurisprudential principles for munificence. It roots from the same fact that the same method establishes the requirements of social and governmental jurisprudence. In this regard, by analyzing the concept and principles of dignity, legal reasons, and points of view of scholars it could possible to notice this important issue. The notion of inherent dignity has a legal and intellectual support. According to above mentioned materials the principle is as follows “every human being is noble unless something prevent it” that is all human beings are decent unless “ those who exit it by some reason”. According the “inherent dignity” principle, there is a logical proportion between crime and punishment. Everyone is subject to punishment against committing crimes. The inherent dignity prevents multi-punishment for one crime but it does not deny the crime itself. And through dignity, no artificial wisdom and family lineage and presidential relations, will not prevent imposing penalties through forgiveness. The principles of jurisprudential principles have got some effects and results including maintaining dignity, and special rights for all human being which could not be denied. For example, the right to live, the right to respect and dignity, right of piety, the right for justice, the right for equal opportunities, social welfare and insurance, proportion between crime and penalties without humiliation and torture or any kind of intimidation and negation of rights. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • human being
  • dignity
  • right
  • jurisdiction
  • principle