بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد استصناع

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 شهر ری

3 واحد بابل

چکیده

قرارداد استصناع عبارت است از سفارش ساخت یک شیء معین که ناشی از توافق بین صانع یا سازنده و مستصنع یا سفارش­دهنده می باشد. در خصوص ماهیت قرارداد استصناع میان فقها و حقوق­دانان اختلاف­نظر وجود دارد. نظرات مطرح­شده در خصوص ماهیت آن عبارتند از: بیع، بیع سلف، اجاره، جعاله، قولنامه، قرارداد خصوصی مطابق ماده 10 قانون مدنی و عقد مستقل. با وجود نظرات مختلف می­توان بر آن اعتقاد بود که قرارداد استصناع یک عقد مستقل است و از آن جایی که مبیع در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی ندارد و بعد از مدتی در آینده به وجود خواهد آمد، نوعی عقد معلق است که آثار آن نیز از زمان تحقق معلق علیه- ساخته­شدن مبیع - می باشد. مقاله حاضر دیدگاه اخیر را می پذیرد.

d out, and in case they are ignorant of the object of transaction, i.e., of what they are going to sell or buy, the transaction of this kind is hazardous, and thus invalid and prohibited by the Islamic Law. In the prophetic hadith we read: “the Messenger of Allah [Prophet Muhammad], may peace be upon him, prohibited a transaction that is hazardous.”      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Judicial and Lawful Study on Contract Nature of Istesna

نویسندگان [English]

  • Yasser Abdi 1
  • Jafar Jafarzadeh 2
  • Mahmoud Ari 3
چکیده [English]

                       Istensna contract is a recommendation for the particular object that results in agreement between the producer and the client. There are differences in nature of this contract among jurists and lawyers. Despite the different opinions, it can be believed that Istesna is an independent contract and because object of sale does not exist in time of conclusion of contract and exists after some time in the future, there will be a conditional contract. The present article analyses recent viewpoint about Istesna out, and in case they are ignorant of the object of transaction, i.e., of what they are going to sell or buy, the transaction of this kind is hazardous, and thus invalid and prohibited by the Islamic Law. In the prophetic hadith we read: “the Messenger of Allah [Prophet Muhammad], may peace be upon him, prohibited a transaction that is hazardous.”      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Istesna
  • Sale
  • Private contracts
  • Letter of promise
  • Independent contract