تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال

نویسنده

دانشگاه شهرکرد

چکیده

یکی از متفرعات بحث ارث، موضوع تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال است. در مواردی که برخی از ورثه از اصل مال محروم باشند، آیا ایشان از حق خیار متعلق به آن مال نیز محروم خواهند بود؟ در این مسأله نظرات متعددی از سوی فقها ابراز گردیده است. اختلاف‌نظرها ریشه در اختلاف در مفهوم خیار دارد. در این مقاله با پذیرش مفهوم حلی برای خیار و ترسیم استقلال حق خیار از مال و پذیرش ارتباط آن با عقد، نظریه مشهور فقها مبنی بر عدم تبعیت ارث مال از ارث خیار تقویت شده است. با این تحلیل سعی شده است سکوت و اطلاق قانون مدنی حمل بر نظریه مشهور گردد. در پژوهش حاضر داده‌ها با روش کتابخانه‌ای استخراج و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compliance or Non-compliance of Option Inheritance with Property Inheritance

نویسنده [English]

  • Sajad Shahbaz
چکیده [English]

One of the derivatives of the inheritance discussion is the subject of compliance or non-compliance of option inheritance with property inheritance. When some of the heirs are deprived of the property itself, the question arises as to whether or not those persons will also be deprived of the right of option belonging to that property. To answer this question, various opinions have been expressed by jurisprudents. The disagreement is rooted in the concept of option. In this paper, by adopting nullificatory conception of option and illustrating option right’s independence of property and accepting its relationship with contract, the famous theory of the jurisprudents concerning non-compliance of property inheritance with option inheritance is consolidated. This analysis is meant to apply the silence and general acceptance of the civil law to the famous theory. Data were collected through library method and analyzed using descriptive-analytical method.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legacy
  • Option inheritance
  • Wife’s inheritance
  • Hebveh
  • Exceeding debt