بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین‌المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعه‌ی به فقه به توجیه و تبیین این مسأله می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که قراردادهای تهاتری با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفته‌شده در ماده 10 قانون مدنی می‌باشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است و تحت عموم آیه «اوفوا بالعقود» قرار می‌گیرد. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت قراردادهای تهاتری می‌توان اوصافی از قبیل هدف مشترک، عقد مرکب، لزوم، منجزبودن و معوض بودن را از اوصاف مشترک بین قراردادهای تهاتری عنوان نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lawful-Judicial Survey of the Nature and Descriptions of Barter Contract

نویسندگان [English]

  • yasser abdi 1
  • morteza nasiri 2
  • morteza nasiri 2
  • Morteza Shabazinia 3
  • fakhroddin Asghari 1
چکیده [English]

Barter contract is the method of conditional import of goods or services for exporting them and their exchange instead payment of foreign exchange. Based on new international trade agreements, barter agreements are not included in the jurisprudence discussion however, there is the same legal entity for the nature and description of barter trade in jurisprudence and domestic law. This article, with study in same legal entity, also refers to the jurisprudence which justifies this problem and concludes that one of the contracts listed in article 10 of the civil code is sufficient for necessary and validity of the contracts. On the other hand, with regard to the nature of barter contracts, it can be referred that descriptions such as common purpose, a composite contract, necessity, unconditional and valuable consideration as the same descriptions in barter contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barter contract
  • nature
  • jurisprudence
  • lawful
  • Descriptions