بررسی سندی و دلالی روایات اجرای حکم رجم (با تکیه بر روایات کتب اربعه شیعه)

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

حکمت تشریع حدود اسلامی، ایجاد امنیت فردی و اجتماعی افراد جامعه است. سلامت جامعه نیز در گرو استواری بنیان خانواده می‌باشد. از جمله حدودی که به منظور صیانت از خانواده وضع شده، حد «رجم» است. سنگسار، حکمی ضروری و ثابت از سوی اکثریت فرق اسلامی است، لکن گروهی با رویکردهای مختلفی به دنبال انکار آن هستند. از مهمترین این رویکرد ها، رویکرد فقهی است؛ زیرا این حکم افزون بر اجماع، مستند به روایات عدیده می‌باشد. این مستندات را نیز می توان از جهت دلالت، در دو مقام ثبوت و اثبات جای داد. لذا برخی مخالفان با وجود پذیرش صدور این روایات در مقام ثبوت، اثبات یا اجرای آن را در زمان معصومین(ع)، ردّ و با مخدوش دانستن سند و متن این اخبار، سعی در باطل جلوه دادن آن دارند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی تبیینی، ضمن پاسخ به اشکالات، به بررسی اعتبار روایات اجرای رجم در کتب اربعه حدیثی شیعه می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از صحت اخبار مربوطه و نیز تحقق حد رجم در عصر پیامبر(ص) و پس از آن می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Documental and Implicational Study of Stoning Decree

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Rabinataj
  • Zeynab Zargar
  • Hajar Asadi
  • Mojtaba Hosseinezhad
چکیده [English]

Doctrine of Islamic punishment aims to create individual and social security for the society. Also, safety of the society is depended on stability of the foundation of family. Stoning is a fixed and necessary decree from the perspective of the majority of Islamic sects, but some groups deny it based on their different viewpoints. The judicial approach is one of the most important approaches, because in addition to consensus, numerous traditions will corroborate this decree. These traditions are divided in terms of meaning in two positions: Evidence and Proof. Therefore, although some of the opponents accept these traditions in the position of Evidence, but others reject it in terms of Proof or implementation of stoning in the era of The Prophet and Infallible Imams, and so they try to show them invalid by criticizing the text and document of these traditions too. This study, by explanatory and analytical method, checks the validity of the traditions of stoning decree implementation in the four books of Shiite. The findings indicate correctness of these traditions and implementation of stoning in the era of The Prophet (pbuh) and after it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic punishment
  • Stoning tradition
  • Adultery
  • stoning
  • Shiite jurisprudence