بررسی فقهی، حقوقی چگونگی حق حبس در نکاح

نویسنده

واحد ساوه

چکیده

حق حبس یکی از مباحث حقوقی مورد ابتلاء خانواده‌ها بوده و چگونگی اجراء و انجام تعهدات متقابل زوجین بستگی به این حق دارد. در این بین موارد سقوط حق حبس از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای، به بررسی فقهی و حقوقی مواردی که حق حبس در نکاح ساقط می‌گردد، پرداخته است. در این پژوهش ضمن بیان اقوال و احتمالات مختلفی که در زمینه موارد سقوط حق حبس در نکاح مطرح است، به تبیین دلایل فقهی و حقوقی این موارد پرداخته است. سؤالات مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود آورده شده و سپس آنها را به بحث گذاشته و به سؤالات و مجهولات در این زمینه پاسخ داده و موضوع پژوهش و سؤالات آن را به خوبی پاسخ داده است. گرچه حق حبس در نکاح عمدتاً برای زوجه مطرح شده است ولی در پایان پژوهش به حق حبس برای زوج هم اشاره شده و در این مورد هم به سؤالات مطروحه پاسخ داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lawful-Juridical Survey of Imprisonment Invalidation Right in Marriage Contract

نویسنده [English]

  • mahmoud ghayemzadeh
چکیده [English]

Imprisonment right is considered as one of the concerned issues for families which can affect on the couple's mutual relations and commitments. As a result, invalidating the imprisonment right is of high significance. The present article studies the legal and juridical cases, invalidating imprisonment in marriage contract, through library approach. It also presents the frequently asked questions in this regard and attempts to provide appropriate answers to them and clarifies the ambiguities over the issue. It is noteworthy to mention that this study considers the imprisonment right for wife in particular however, at its end parts, the author deals with the husband imprisonment right, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage portion
  • imprisonment right
  • marriage contract
  • couple's mutual commitment
  • imprisonment right invalidation