قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آن با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

نویسندگان

1 واحد خرم آباد

2 واحد کرمانشاه

چکیده

در نظام حقوقی بسیاری از کشورها، نسبت به قراردادهای رهنی توجه فراوانی صورت می‌گیرد. پاره‌ای از این قراردادهای رهنی، بین اشخاص حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی، منعقد می‌گردند. دراین قراردادها، طرف مرتهن پس از اعطای اعتبارات مالی، با انعقاد قرارداد رهنی، ضمانت‌هایی را از طرف راهن دریافت می‌نماید تا در هنگام سررسید طلب، در صورت عدم‌استیفاء بتواند از محل ضمانت‌های مذکور، در قالب صدور اجرائیه‌های قانونی، مطالبات خود را وصول نماید. بین قراردادهای فوق‌الذکر و قراردادهای رهنی که در نظام فقهی و حقوقی کشورمان تعریف شده‌است، تفاوت‌ها و شباهت‌هایی وجود دارد که در این مقاله برآنیم تا به بررسی آنها بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regulatory Mortgage Contracts of Notary Offices and its Compatibility with Lawful and Judicial System

نویسندگان [English]

  • hengameh ghazanfari 1
  • Saeed kheradmandi 2
  • Saeed kheradmandi 2
  • bahareh rezaeipour 2
چکیده [English]

In the lawful system of many countries, it is paid more attention to the mortgage contracts. Some of these contracts include the contracts between lawful and natural persons in notary offices and mortgagees will give some facilities according to some guarantees to pay back them through frustrating position of contract or due of its obligations to mortgagors by administrative legal orders. There are some similarities and differences between these contracts and mortgage contracts in our Islamic lawful and jurisprudence system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mortgage contracts
  • financial guarantees
  • notary officers
  • mortgagee
  • mortgagor