زمان تأثیر اجازه ورثه نسبت به وصیت مازاد بر ثلث ترکه در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسندگان

واحد قائم شهر

چکیده

در موردی که موصی وصیتی مازاد بر ثلث ترکه می‌نماید، بنا به قول مشهور فقهای امامیه اجازه ورثه در زمان حیات موصی غیرقابل رجوع است، لیکن قول مخالفی نیز وجود دارد که اجازه ورثه را به لحاظ اینکه ورثه در زمان حیات موصی مالکیتی نسبت به اموال ندارند، قابل رجوع می‌داند. ماده‌ی 843 قانون مدنی ایران نیز مقرر می‌دارد: «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث ...» در تفسیر ماده‌ی مذکور عده‌ای از حقوقدانان معتقدند اجازه ورثه در زمان حیات موصی قابل رجوع است، لیکن برخی دیگر از حقوقدانان اجازه ورثه را بعد از فوت موصی قابل رجوع نمی‌دانند لیکن قبل از فوت آن‌ را قابل رجوع می‌دانند. به نظر می‌رسد با توجه به اطلاق ماده‌ی 843 قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه و دلایل حقوقی و اخلاقی مندرج در این تحقیق اجازه ورثه در زمان حیات موصی، آنها را متعهد نموده و قابلیت رجوع ندارد. در مورد نفوذ اجازه ورثه بعد از فوت موصی اختلافی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effective Time for Heir's Permission in the Testamentary Disposition of more than One - Third of the Estate

نویسندگان [English]

  • mohammad alemzadeh
  • mohammad alemzadeh
چکیده [English]

In case in which the testator dispose of more than one - third of the estate, with respect of majority of Imamiyeh jurisprudence view, the heir's permission is
non ‌returnable but it has been said that the heir's permission is returnable on the ground, that, they have not any possession on the testator's properties during his living time. Article 843 of Iran's Civil Code provided that: the testamentary disposition of more than one-third of the estate is not valid, except with the permission of the heirs and if some of the heirs agree, the disposition applies only to the share of those heirs. In the interpretation of mentioned article some of lawyers believe that with respect of generality of this article, the heir permission at the testator living time is non‌returnable but some of the other lawyers have said that heir's permission is returnable until testator death time and after death it doesn't need new permission and it isn't returnable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Testate
  • More than one - third of the estate
  • Permission
  • Return