بطلان وقف درموارد جواز فروش

نویسندگان

1 واحد اردبیل

2 اردبیل

چکیده

در بحث بیع وقف، اصل و قاعده کلی برعدم جواز فروش است. درخروج از این قاعده کلی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما اکثر فقهاء و حتی حقوقدانان و قانون مدنی ایران در موارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف هستند. در موارد جواز فروش وقف در پاسخ به این سؤال اساسی که آیا وقف، به مجرد عروض جواز فروش، باطل می‌شود؟ یا اینکه وقف تا زمان بیع به وقفیت باقی می‌ماند و با تحقق بیع خارجی باطل می‌شود؟ عمدتاً سه نظریه مطرح می‌شود: نظریه اول قائل به بطلان وقف به مجرد عروض مواردجواز فروش می‌باشد. نظریه دوم، قائل به بطلان وقف با تحقق بیع خارجی می‌باشد و نظریه سوم، با بیان 8 مورد به عنوان موارد جواز فروش وقف قائل به تفصیل شده و در برخی موارد وقف را به مجرد عروض جواز فروش، باطل دانسته و در برخی موارد با تحقق بیع خارجی قائل به بطلان وقف شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Invalidity of Endowment in Cases of Selling License

نویسندگان [English]

  • farj behzad 1
  • moharam irani 2
چکیده [English]

In discussion of selling endowment, the general principle is lack of selling endowment. There is disagreement between jurists in getting out of this general rule, but most jurists and even lawyers and civil law of Iran believe in selling endowment in certain cases. In case of selling endowment in answering to this basic question that if endowment is being invalid in selling or endowment remains in endowment case until the time of selling endowment and is been invalid by external selling. There are three theories: the first theory believes in being invalid of endowment by selling. The second theory believes in being invalid of endowment by external selling and third theory by expressing 8 cases as the cases of selling licenses believe in extending and in some cases believe in being invalid of endowment by selling and in some cases believe in being invalid by external selling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selling endowment
  • Invalidity of endowment
  • Cases of selling license