تأثیر انتفای مبنای خیار در حق فسخ مطالعه‌ای تطبیقی در اسناد مهم بین‌المللی و نظام فقهی وحقوقی ایران

نویسندگان

1 واحد تبریز

2 واحد قائم شهر

چکیده

اصل لزوم و استحکام قراردادها و تلاش برای جلوگیری از انحلال بی‌مورد آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات، به شمار می‌رود. به طوری که می‌توان گفت، مسأله مذکور یکی از بزرگترین دغدغه‌های مدونین اسناد بین‌المللی می‌باشد. اما انگیزه نگارش مقاله حاضر، یافتن پاسخ این سؤال است که اگر متخلف از انجام تعهد یا طرف ناقض قرارداد، قبل از فسخ قرارداد از جانب ذوالخیار(صاحب حق فسخ)، آنچه را که موجب ایجاد خیار شده مرتفع سازد، آیا در چنین حالتی، حق فسخ از بین می‌رود یا نه؟ برای یافتن پاسخ، ابتدا به بررسی دیدگاه‌های فقهای امامیه و قانونگذار ایران پرداخته و سپس مطالعه‌ای تطبیقی در سه سند مهم بین‌المللی یعنی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، خواهیم داشت تا در نهایت به نتیجه‌ای مطلوب برسیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Contract Breach Indemnity in Rescission Right (Comparative Study in Important International Instruments and Juridical and Legal System of Iran

نویسندگان [English]

  • rahim vakilzadeh 1
  • majid abbasi 2
  • reza ranjbar 1
  • majid abbasi 2
چکیده [English]

The principle of importance and strength of contracts and attempt to dissolute it unreasonably is one of fundamental principles for compiling acts and rules, that is, this matter is one of the greatest concerns for compilers of international deeds and documents . An attempt is here to answer this question if violator of fulfilling the contract before cancelling the contract by the person who has the right of option removes the factors which caused the option, the right of cancellation will be removed or not.
To answer this question , first of all the views of Shiite jurisprudents and Iranian's legislators has been studied and then a comparative study has been made in three international documents and deeds, that is, convention on international sales of goods' , law principles of European contracts and principles of international commercial contracts for coming to a reasonable result .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indemnity Right
  • Rescission
  • Option
  • Detriment