بررسی اثر عقد ضمان بر روابط طرفین با رویکردی نوین

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 تهران

چکیده

همواره در روابط حقوقی بین بستانکار و بدهکار این بیم و نگرانی وجود داشته که آیا بدهکار طبق سررسید، به تأدیه دین خود خواهد پرداخت یا خیر؟ از این رو نهادهایی با نقش تضمین‌دهنده به بستانکار شکل گرفت که از آن میان می‌توان به ضمان عقدی اشاره نمود. عقد ضمان که از عقود تبعی‌ است و به دنبال وقوع دین، محقق می‌شود، عقدی ‌است که شخصی بریء‌الذمه، مالی ‌را که بر ذمه دیگری ‌است، به‌عهده می‌گیرد. در این نوشتار سعی بر آن شده است تا پس از بررسی آراء اندیشمندان فقه و حقوق پیرامون ناقل ذمه‌بودن یا ضم ذمه به ذمه بودن اثر ضمان عقدی، نظریه مختار(تضامن طولی) را که به نظر می‌رسد با نیازها و مسائل رو به رشد زندگی اجتماعی اقتصادی تطابق بیشتری دارد ارائه داده و سپس پیرامون آن به شرح و توضیح استدلالات پرداخته شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Effects of Zeman Contract on the Parties Relations: A New Approach

نویسندگان [English]

  • mohammad mousavi 1
  • mohammad mahrizi 2
چکیده [English]

Legal relations between creditor and debtor usually accompanied by the threat of whether the debtor fulfill the due payment or default. Therefore, accomplished creation of institutions as having the role of guarantee for the creditor, among which can name Zeman Contract which is a subordinate kind of contract following the debt, through which an acquittal person accepts financial duty annexed to other. This paper by investigating theories proposed by jurisprudence and law scholars tries to first, introduce the best theory(Vertical Tazamon) seems to be the most suitable considering needs and problems of socio-economic life then explaining the pros and cons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guarantee
  • guarantor
  • Transportation of Obligation
  • Attachment of Obligation