موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران

نویسندگان

1 دانشگه مازندران

2 نور

چکیده

تمکین، یکی از آثار غیر مالی مترتب بر عقد نکاح است. حسن معاشرت، معاضدت و برقراری رابطه زناشویی در حد متعارف از مصادیق تمکین می‌باشد. طبق ماده 1108 قانون مدنی، چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت(تمکین)، امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. با وجود این، در برخی موارد زوجه می‌تواند از تمکین در برابر زوج امتناع کند و این امتناع، موجه بوده و او را ناشزه نخواهد کرد. بسیاری از این موارد مبتنی بر قاعده لاضرر است یعنی زوجه برای دفع ضرر از خود، می-تواند از تمکین در مقابل زوج خودداری کند. در این تحقیق، موارد موجه بودن عدم تمکین زوجه از زوج در حقوق ایران(حقوق موضوعه و فقه امامیه) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Excusable Cases of Non Obedience of Wife in Iran's Law

نویسندگان [English]

  • hamid Abhari 1
  • mohammad saleh safaei 2
چکیده [English]

The obedience is one of the effects of marriage contract. Good behavior, assistance and reasonable sexual intercourse are examples of obedience. On the base of Article 1108 of civil code, if the wife does not fulfill her duties, she has not the right for taking her maintenance. However, in some cases, the wife can refuse from doing her duties and this forbearance will not be delinquency. In other words, in these cases, non obedience will be justified. In this article, we consider the cases that non obedience of wife is justified in the law of Iran and Islamic Jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wife
  • Loss
  • Obedience
  • marriage