بررسی احکام فقهی- حقوقی کودکان متولدشده از رحم جایگزین

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق

2 علامه تهران

3 دانشگاه یزد

چکیده

رحم جایگزین، مادر بدلی یا رحم اجاره‌ای، پدیده‌ای است که در سایه‌ی پیشرفت علم ژنتیک و علم جنین‌‌شناسی به تجارت رایجی در جهان امروز و به خصوص در کشورهای فقیر تبدیل شده است و از آنجا که منشأ ایجاد مسائل مختلف فقهی و حقوقی گشته است، فقها و حقوقدانان به بررسی آن پرداخته و در صدد پاسخگویی به مسائل مطروحه در آن می‌باشند. در این مقاله بر آن شدیم تا نسب کودکان تولد یافته از این طریق را از منظر فقه و حقوق بررسی نماییم و مسائل مترتب بر آن از جمله؛ محرمیت، حضانت، وراثت، ولایت و ... را بیان نموده و جایگاه کودک را در کانون خانواده مطرح می-نماید، بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که فقها و حقوقدانان با تمسک به اصول اسلامی، کلیات، معیارها و شاخص‌های عرفی و مصلحت بنیان خانواده و مصلحت طفل جوابگوی خلاءهای موجود بوده‌اند، تبیین مبانی ایشان حاصل این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of juridical and legal of burned babies from Surrogacy Womb

نویسندگان [English]

  • sedigheh mahdavi 1
  • behnaz ahmadvand 2
  • ensiyeh nourahmadi 3
چکیده [English]

Nowadays, with progress in Genetics and Embryology, utilize Alternate womb(imitation mother or rental womb) has been ordinary business specially on poor countries. Therefore lawyers studied and considered it from different aspects to response juridical and legal questions that debate about it. In this article, we consider parentage of born baby with this method and discuss about its legal and lawful aspects such as intimate, preserver and guardian, heredity, compulsory mandatory and talk about respected position of baby in family. It seems lawyers have been able to answer questions using Islam doctrine and tenet, totality, custom indicator and scales, family expedient and baby expedient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surrogacy Mother
  • Commissioning Mother
  • Parentage Compulsory Mandatory
  • Obligatory Donate Heredity