ابراء در حقوق پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق

نویسندگان

1 زاهدان

2 دانشگاه قم

چکیده

امروزه در فرآیند قانونی درمان، نگرانی شدیدی پیرامون کنش متقابل حقوق و پزشکی وجود دارد. اگر پزشک را مطلقاً ضامن بدانیم ،از یک سو باب طبابت بسته شده و پزشکان را در ارائه خدمات دچار بن بست قانونی می‌کند و از سوی دیگر باعث ایجاد چالش‌هایی در علم پزشکی می شود . هدف تحقیق پیش رو این است که ضمن تبیین جایگاه حقوقی نهاد ابراء با تکیه بر سؤالاتی از قبیل: (آیا با در نظر گرفتن این که شارع پزشک را به عنوان یک فرد محسن و امین مردم می‌داند، در صورتی که پزشک از بیمار رضایت نامه دریافت و با بهره گیری از دانش زمان اقدام به معالجه بیمار می‌نماید و از عمل وی خساراتی به بار می‌آید ضامن است ؟! اگر بیمار، پزشک را از خسارات احتمالی، ابراء نماید، ضمان پزشک بری می شود؟! به بررسی نظرات فقهای عظام و مواد قانونی مربوط به ابراء پرداخته تا بتواند با انتخابی منطقی و سازگار با نیازهای جامعه و با در نظرگرفتن حقوق بیمار و پزشک و عدالت پزشکی ـ قانونی، گام موثری را جهت حل معضل پیش روی جامعه پزشکی بردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acquit in Medicine Law from the Viewpoint of Jurisprudence and Law*

نویسندگان [English]

  • rohollah ghadimi 1
  • hossein davarzani 2
چکیده [English]

In the legal process of treatment, there is concern about the interaction of law and medicine. The purpose of this study is to clarify the status of legal entity liberation before relying on questions such as: (a physician with regard to the founder as a person knows beneficent and honest people, the physician of the patient's satisfaction receiving and using the knowledge to treat the sick and the damage he caused to the time the guarantee is if the patient's medical damages, the acquit from obligation, seductive physician will go?), Methods relating to the liberation is to be reasonable and consistent with community needs and with regard to patient and physician rights and justice, forensic medicine, effective steps should be taken to solve the dilemma facing the medical community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acquit
  • Physician
  • Guaranty
  • satisfaction
  • Patient