بررسی فقهی و حقوقی رشوه در فضای مجازی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

رشوه به عنوان یک پدیده ناپسند اجتماعی مورد تنفر عمومی است و قوانین بسیاری از کشورها با مجرمانه‌دانستن آن اقدام به وضع قوانین مجازات برای مرتکب رشوه نموده‌اند. در این پژوهش این سؤال مورد مداقه نظر قرار گرفته است که آیا ظرف تحقق رشوه و رکن مادی آن صرفاً عالم تکوین است؟ به گونه‌یی که عنصر مادی این جرم یعنی اعطاء مال و بذل هر آنچه که مطبوع مرتشی باشد جز در طبیعت محسوس شکل نمی‌گیرد؟ و تحقق آن همواره به همان شکل سنتی امکان‌پذیر است؟ یا اینکه با قبول توسعه در مصادیق «بذل و اعطاء» و پذیرش پدیده «تحول مصادیق»، فضای سایبری نیز می-تواند ظرف تحقق عنوان مجرمانه رشوه در دنیای امروز باشد؟ نویسندگان با قبول نظریه اخیر به دنبال آن است اولاً مختصات رشوه مجازی را تبیین نموده ثانیاً مقارنات و مفارقات این پدیده در دو فضای سنتی و مجازی را برشمارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bribery of legal Jurisprudence in Cyberspace

نویسندگان [English]

  • mohammad mohseni
  • ali akbar izadifard
  • saeed bodaghi
چکیده [English]

Corruption as a social phenomenon of popular hatred is indecent and the laws of many countries impose criminal penalties for knowing it to have committed bribery. This question has been considered in this study fulfilled the bribery element within the material world is merely a creation? Such that a material element of the offense, the grant money and afford everything that is sweet but Spreader tangible in nature does not form? It is always possible to fulfill the traditional form? Or take the example of "munificence and condescension" and accept the phenomenon of "change instances of" cyber-space can be realized within the criminal corruption in the world today? The author has followed the recent theory accepted bribes First Virtual coordinates coincide and Distance second explained this phenomenon in both traditional and virtual space Count.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Financial Corruption
  • Non – Financial Bribes
  • Cyberspace