بررسی آیین استماع شهادت

نویسندگان

واحد مشهد

چکیده

با توجه به مفهوم خاص شهادت که عبارت است از گواهی گواهان و مطلعین بدون درنظرداشتن سایر ادله، شهادت نیز همچون سایر ادله، دو دسته مقررات دارد؛ یک دسته مقررات ماهوی است که بیشتر به شرایط شهادت و شاهد مربوط می‌شود، دسته دیگر مقررات شکلی می‌باشد که آیین استماع شهادت را بیان می‌کند که اماره درستی آن در جریان استماع خبری که گواه نقل می‌کند، شکل می-گیرد. تحقیق و بازجویی از شهود، یک امر فنی و دارای آیینی تحت عناوینی؛ مانند الزام شهود به دادگاه و ادای شهادت در دادگاه، چگونگی طرح جرح و تعدیل و ارزیابی مفاد شهادت، سوگند شهود و غیره است. تلاش نویسنده آن بوده که با مطالعه این مقاله، خواننده با آیین استماع شهادت و نحوه ارزیابی مفاد آن توسط دادرس، ضمن مطالعه تطبیقی فقه و حقوق آشنا گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Procedures in Listening to Testimony

نویسندگان [English]

  • mohammadreza kazemi
  • javad mohammad alizadeh
چکیده [English]

Based on the fact that testimony is deposition of witnesses and aware without considering other reasons. Testimony has two kinds of rules: one of them is the essential one that relates to situation and circumstances of testimony and witnesses and the other kind is formal rule that expresses the procedures of listening to testimony. Searches of witness is a technical affair and its procedures are imposing the witnesses to court, testifying in the court, methods of accounting and comparing the signification of testimony, swearing witnesses and so on. The authors tried to study the procedures of listening to testimony and styles of its investigations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • listening
  • Testimony
  • court
  • Imposing
  • jurisprudence
  • Statute