اجماع و نقش آن در استنباط احکام کیفری

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 دانشگاه تهران

چکیده

بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راه‌های دست‌یابی به حکم شرعی به شمار آورده‌اند. این مسأله می‌تواند شأن اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنین ادله‌ای را در احکام کیفری به دلیل مسلم‌بودن مسأله احتیاط در دماء و نفوس و ظنی‌بودن این ادله، با چالش‌هایی روبرو سازد. این نوشته درصدد است با نقد استناد به اجماع در استنباط احکام کیفری، برخی مصادیق مبتنی بر اجماع را نقل و بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unanimity and its Role in Deducting Criminal Precepts

نویسندگان [English]

  • adel sarikhani 1
  • esmaeil aqghababaei 2
  • saeed atarzadeh 2
چکیده [English]

Despite the Sunnites, jurists of Shiite have considered unanimity a reason due to its power of decoding the innocents saying, and therefore have counted it as a factor of tradition along with the Book and Wisdom as the ways of reaching true religious rules. The matter can decrease unanimity’s status - if ever being accepted- to a single narrator tradition and therefore can cause the invoking of such a reasoning to be confronted with some challenges, knowing for sure that the case of blood and soul are to be dealt with plenty of caution.
It is tried in this article to introduce and discuss the issues based on unanimity though the criticism of invoking unanimity in deducting criminal precepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unanimity
  • deduction
  • criminal precepts
  • precept reasoning