بررسی تأثیر تغییر تعهدات اصلی بر عقود تبعی

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

بر مبنای دیون ناشی از قرارداد یا اسباب غیرقراردادی، عقودی می‌تواند شکل گیرد که این عقود به عقود تبعی معروف است. برخی از این عقود تبعی، سبب اسقاط دین می‌شوند، مانند عقد ضمان، حواله و تبدیل تعهد و برخی از این عقود صرفاً وثیقه و اطمینان جهت حصول آن دین اصلی می‌باشند مانند عقد رهن و کفالت. پس از انعقاد این عقود تبعی ممکن است در دین اصلی یا عقد منشأ آن دین، تغییراتی از قبیل فسخ یا اقاله حاصل شود؛ در این صورت موضوع اساسی قابل طرح، تأثیر تغییرات دین اصلی بر این عقود است که در این تحقیق به بررسی نظریات موجود در این موضوع خواهیم پرداخت و بیان خواهیم داشت که مبنای مورد پذیرش قانونگذار این است که تغییرات دین اصلی بر خلاف عقود وثیقه‌ای، تأثیری بر عقود تبعی ساقط‌کننده دین نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Changes of Main Obligations in Subordinated Obligations of the Contract

نویسندگان [English]

  • nasrollah jafari 1
  • pegah sarmadi 2
چکیده [English]

On the base of debts that are in the result of contract or torts of new contracts could be formed whom they are named accessory contracts .Some of them discharge to debts such as guarantee ,assignment of debt contracts and Novation .And some of them are merely guarantee for obtaining of the main debt e.g. Pledge and Personal Surety(Kefalat). After formation of these contracts, it could be occur changes in the original debt or on the origin of that e.g. resection or termination. So the main discussion is the effect of changes on these contracts which in this paper we are concerning about the present theories and we state that the acceptable view by Parliament is the changes of the main debt on the contrast of Guarantees' contracts do not have any effect on the accessory contracts that discharge the debt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Main contract
  • Accessory Contract
  • Pledge
  • Guarantee