کاوشی نوین در مسأله زکات اسکناس

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه قم

چکیده

بحث زکات اسکناس را در ذیل سه باب از ابواب فقه می‌توان بررسی نمود که عبارتند از 1.زکات مال التجاره2.زکات درهم و دینار 3. ولایت فقیه.
در این تحقیق به بررسی وجوب زکات اسکناس ضمن عنوان دوم پرداخته شده است و در همین راستا به شش روش و تقریر برای اثبات وجوب زکات اسکناس تمسک شده است که از میان این شش روش، دلالت روش پنجم و ششم تمام است زیرا در دلیل پنجم در صحیحه محمدبن‌مسلم موضوع زکات را «مال صامت» بیان نموده‌اند و در دلیل ششم به بیان برخی از روایات مثل صحیحه حسن‌بن علی‌‌بن وشاء پرداخته شده است که موضوع زکات را «مطلق پول» بیان کرده است که این دو عنوان بر اسکناس صادق است و در نتیجه زکات در اسکناس ثابت می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Search in Religious Tax of Bills

نویسندگان [English]

  • mohammad rasoul ahangaran 1
  • hossein sanaei 2
چکیده [English]

We can search the subject of religious tax for bills in three chapters following of jurisprudence:1-religious tax of the property business 2- religious tax of gold coins and silver coins 3-judicial leader. In this article, it will be proved based on the second title namely religious tax of gold coins and silver coins and by this reason we discuss the six methods. Among the six methods, fifth and sixth are correct because of at the fifth reason I mean at the narrative of Mohammad Ibn Moslem we see the word and at the sixth reason we see some narrative such as narrative of Hassan Ibn Ali Ibn Vasha that proves the necessity of payment for it at every kind of money.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious tax
  • Bills
  • Gold coins
  • Silver coins
  • Narrative