بررسی معناشناختی «شهادت زور» و ضرورت معرفی عمومی مرتکب آن در فقه مذاهب خمسه

نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

شهادت زور، به عنوان یکی از گناهان، عنوان مجرمانه‌ای است که واکنش کیفری ویژه‌ی شارع مقدس اسلام در قبال آن، «معرفی عمومی و تشهیر» مرتکب چنین شهادتی می‌باشد. البته از نگاه موضوع‌شناسی، تعریف یکسانی از خود شهادت زور، ارائه نگردیده و در نظرات مختلف، به «گواهی کذب»، «گواهی باطل»، «گواهی به غیرحق» و «گواهی با وجود علم به خلاف» تعریف شده است؛ اما به نظر می‌رسد «شهادت زور» از حیث ماهیت، با «شهادت دروغین یا باطل یا به غیرحق و همچنین رجوع از شهادت» انطباق کامل نداشته بلکه، بین پاره‌ای از این موارد نامبرده و شهادت زور، تباین وجود داشته و برخی از آنها نیز یکی از مصادیق «شهادت زور» می‌باشند نه مترادف آن. از نگاه این نوشتار، تعریف دقیق آن عبارتست از اینکه: «فرد آگاه به حقیقت، از روی عمد، به خلاف حقیقت، گواهی و خبر دهد؛ یا فرد غیرآگاه به حقیقت، از روی عمد، گواهی و خبر دهد؛ خواه این گواهی او تصادفاً مطابق حقیقت درآید و خواه خلاف حقیقت». تأکید می‌گردد که مرتکب چنین شهادتی، به لحاظ «لزوم عقلی رعایت مصلحت عمومی» و «به استناد روایات مشترک شیعه و سنی»، می‌بایست به عموم افرادی که در معرض گواهی فریبکارانه‌ی او قرار دارند، معرفی و به اصطلاح، تشهیر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic Study of “Zoor” Testimony and Necessity of Community Notification of “Zoor” Testifier in Islamic Law

نویسندگان [English]

  • ahmad mortazi
  • ali asghar mousavi
  • adel sarikhani
  • mohsen malek afzali
چکیده [English]

Zoor” testimony is one of sins and offenses in Islamic criminal law that the holy legislator of islam punish its functor with community notification of his. of course, from the semantic view there is no same definition about the “Zoor” testimony but In different opinions is defined: “falsity testimony” or “invalid testimony” or “testimony not according to the truth” or “testimony despite knowing the untruthful” and from the viewpoint of this paper its exactly define is: “person knows the truth, testifies deliberately not according to the truth or person don’t knows the truth, testifies deliberately, no matter that conforms incidentally to the truth or untruth”. It is emphasized that: the perpetrator of such testimony, according to the narratives)Hadiths( and rational necessity to obtaining public good created, Should be introduced to all those who are exposed his deceptive testimony.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zoor” testimony
  • semantics
  • “Zoor” testifier
  • perjurer
  • community notification