مفهوم تسری تعهدات و مسؤولیت مدنی به قائم مقام در فقه و حقوق فرانسه

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

طبق اصل نسبی‌بودن، در تعهدات قراردادی، تعهدات دامنگیر طرفین می‌شود. در مسؤولیت مدنی نیز اصولاً قاعده وزر از تسری مسؤولیت به غیر، جلوگیری می‌کند. از طرفی در تعهدات قراردادی حقوقدانان به تبع از حقوق فرانسه معتقدند، تعهدات به قائم مقام منتقل می‌گردد. همچنین این اندیشه در فرانسه هست که تعهدات ناشی از مسؤولیت مدنی نیز قابل تسری به قائم مقام است. در حالی که با مطالعه متون فقهی این تردید مطرح می‌شود که آیا واقعاً تعهدات از ذمه متعهد به ذمه قائم مقام منتقل می گردد و تعهدات ناشی از مسؤولیت مدنی نیز می‌تواند به قائم مقام تسری یابد؟ به نظر می‌رسد مفهوم تسری تعهدات به قائم مقام در فقه دقیق‌تر از حقوق مطرح شده است که با مطالعه تطبیقی این مسأله مورد بررسی قرار می‌گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surrogate Obligations in Civil Liability of Harmful Action with Comparative Study in the Jurisprudence and French law

نویسندگان [English]

  • alireza yazdanian
  • alireza yazdanian
چکیده [English]

In civil liability, although today is talking about the collective responsibilities, But as a rule, the rule of Vezr (personal responsibility), prevents of exposure the liability to other. According to some jurists, sometimes the obligations arising from the contract will extend to surrogate. Whereas with studying jurisprudential texts, this doubt is posed whether all obligations are transferred the promisor due to the surrogate obligation? And civil liability can also be extended to the surrogate or confined in the realm of rule of Vezr, that through a comparative study, it will be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surrogate
  • Personal Responsibility
  • Obligation
  • Contract