اعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه

نویسندگان

واحد شیروان

چکیده

یکی از قواعد مسلم فقه اسلام قاعده سلطنت است که بیان‌کننده سلطنت و تسلط مالک نسبت به اموالش است. لیکن در مواردی مالک، بخاطر یأس و ناامیدی از رسیدن به مالش، یا بدون این عامل از آن اعراض می‌کند و شخص دیگری را نیز مالک قرار نمی‌دهد. در آن صورت این سؤال مطرح می‌شود که آیا با اعراض، مال از مالکیت مالک خارج می‌شود یا خیر؟ و آیا فرد دیگری می‌تواند آن را تملک کند؟ صرف اعراض از مال موجب خروج آن مال از مالکیت مالک نمی‌شود، لیکن اگر در معرض تلف قرار گیرد و شخصی غیر از مالک آن را تملک و از تلف آن جلوگیری نماید؛ مالک خواهد شد؛ در واقع در این حالت، اعراض کننده، مالکیتش را از دست داده، آن مال را به منزله اموال مباح قرار داده، امکان تملک را برای دیگران آزاد گذاشته است و افراد دیگر می‌توانند با حیازت آن مال را تملک کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Refusing Property from the Fiqh Imamiyeh and Law

نویسندگان [English]

  • mohammadreza mohammadzadeh
  • shokoufeh setayeshmehr
چکیده [English]

Monarchy is one of the absolute rules of Islamic jurisprudence rules which represent dominion over the property from owner. But in some cases owners to despair of reaching and his assess the rub or because of some other reasons refuse from it and don’t give ownership anyone else. Now this is the question: dose ownership remove from owner by refusing of his ownership and the second question is: can anyone else dominate on it? Ownership can’t be removed just by refusing of owners from ownership. But if it is dispensed and a person other than the owner take it and prevent the wasting of it so he will be owner .In this situation, the owner lost his owner ship. So, the property is placed in a sentence permissible property and others are free to set it to their ownership and everyone who saves it can be the owner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ownership
  • Refusing property
  • Refusing rule
  • Permissible possession